Detail předmětu

Electronic Measurement Technics

FEKT-NEMTAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje problematice měřicích přístrojů pro měření pasivních a aktivních veliči, teorii měření a experimentu. Studenti si prohloubí znalosti o principech, vlastnostech a použití elektronických měřicích přístrojů. Důraz je kladen na správné používání normalizovaných pojmů. Naučí se používat měřicí přístroje pro měření aktivních veličin s důrazem na osciloskopy a spektrální analyzátory, měření frekvence, času a fáze. obecných impedancí. Poznají principy obvodových analyzátorů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen pracovat s elektrickými měřicími přístroji, zná jejich vlastnosti a principy a je schopen rozhodovat o jejich výběru. Dokáže kvalifikovaně určit nejistoty měření, navrhovat části přístrojů s přihlédnutím k jejich metrologickým vlastnostem. Dokáže naplánovat a zpracovat praktické měření v oblasti elektrických veličin.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a platné přezkoušení pro kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost (ve smyslu §6 Vyhlášky 50).

Doporučená nebo povinná literatura

COOMBS,C.F.:Basic Electronic Instruments Handbook ,McGraw-Hill (EN)
BAKSHI,U.A:Electronic Measurements & Instrumentation. Technical Publications, 1. 1. 2009 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 40 bodů za laboratorní cvičení, z toho 2x15 bodů testy, 10 bodů práce v laboratoři
Až 60 bodů za písemnou zkoušku

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod. Etapy měření. Zásady měření, Modely přístrojů.
2. Chyby a nejistoty měření. Přímá a nepřímá měření.
3. Příklady výpočtu nejistot.
4. Vyjadřování vlastností měřicích zařízení dle norem EN.
5. Úvod do teorie experimentů. Metrologie v průmyslu
6. Analogové a číslicové voltmetry. A/D převodníky pro multimetry. Vstupní obvody voltmetrů. Ampérmetry.
7. Záznamové přístroje. Osciloskopy. A/D převodníky pro osciloskopy. Příklady osciloskopů
8. Měřiče časového intervalu, kmitočtu. Měření fáze. Wattmetry.
9. Spektrální analyzátory. Příklady spektrálních analyzátorů. Měření zkreslení.
10. Měření modulace. Měřiče vf pole.
11. Měřiče odporu, kapacity, indukčnosti, jakosti. Základní typy mostů. Měření imitance.
12. Snímače charakteristik. Měřiče parametrů součástek, Měřiče přenosových vlastností. Generátory měřicích signálů.Automatizace měření

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení znalosti o principech, metodách a použití elektronických měřicích přístrojů,metodách stanovení nejistot měření a obecných postupech používaných při zpracování naměřených výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Je možno nahradit zameškané úlohy v náhradních cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor MN-EST , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor