Detail předmětu

Professional Practice

FEKT-CXBTAk. rok: 2019/2020

Odborná praxe trvá v celkové délce 4 týdny (160 odpracovaných hodin). Je absolvována v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si student zařizuje sám. Praxi je potřeba vykonat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT.
Praxe je započtena na konci posledního ročníku bakalářského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování. Praxi lze rozdělit na dílčí úseky – souvislá doba trvání každého úseku nesmí být kratší než 2 týdny (10 pracovních dnů).

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu,
- aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi,
- analyzovat problémy vzniklé při odborné práci na daném úkolu v elektrotechnické firmě ,
- navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti elektrotechniky vymezené absolvovanými odbornými kurzy během studia.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením odborné praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

JARABÁČ, K. Krok za krokem v bezp. práce (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe trvá 4 týdny. Je třeba ji vykonat v elektrotechnické firmě, výstupem jsou praktické znalosti studenta. Praxe je podporována e-learningem (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen zápočtem, který student získá na konci posledního ročníku bakalářského studia po předložení písemného potvrzení o absolvování praxe.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Odborná praxe 4 týdny v elektrotechnickém průmyslu.

Cíl

Cílem je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu a dalších firmách elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je potřeba odevzdat během studia garantovi předmětu řádně vyplněné písemné potvrzení o absolvování praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

160 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor