Detail předmětu

Czech language 3

FEKT-NCJ3Ak. rok: 2019/2020

Předmět Český jazyk pro cizince se učí ve čtyřech semestrech. Vyučuje se hlavně přímou metodou s využíváním audiovizuálních pomůcek; v nezbytných případech se vysvětlení opírá o angličtinu. Mimořádná pozornost je věnována pochopení ohebnosti českého jazyka, skloňování, časování, stupňování a gramatickým rodům.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni používat český jazyk v běžném životě, ve škole, v hotelích a restauracích, v obchodech, na poště, v bance, u lékaře, na nádraží, na letišti, na celnici a jinde.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

O. Parolková, J. Nováková: Czech for Foreigners

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova:
Roční období - slovní zásoba. Přídavná jména přivlastňovací. Gramatická a lexikální cvičení. Popis prostý.
Počasí. Rozšiřování slovní zásoby. Věty jednočlenné a dvojčlenné. Předložky s 2. pádem. Tvoření příslovcí.
Ekologie - slovní zásoba. Předložky se 4. pádem. Pravopisná cvičení. Dialog.
Automobilismus a životní prostředí - slovní zásoba. Gramatická a lexikální cvičení. Pravopis přídavných jmen a přivlastňovacích zájmen. Odborný popis.
Opakovací lekce. Test.
Rodina - rozšiřování slovní zásoby. Nácvik správné výslovnosti obtížných skupin hlásek. Pravopis i, í, y, ý po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách. Skloňování číslovek.
Rodina, lidský život - pokračování a další rozšiřování slovní zásoby. Předložky s dativem. Vypravování o rodině.

Cíl

The objective of the subject is to teach students to handle on their own the problems of everyday life in our country as soon as possible. Afterwards, the aim is to perfect their knowledge of Czech language to enable them to take part, to the greater extent, in local social and cultural events.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor