Detail předmětu

Safe electrical engineering

FEKT-CELEAk. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje
- s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ĆR
- se zásadami prevence rizik
- s pravidly bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
- s pravidly bezpečného provozování elektrického zařízení
- s provedením ochrany před úrazem elektrickým proudem
- s ochranou elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí
- s ochranou elektrických zařízení proti požáru
- s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyhodnotit rizika a vyvarovat se nebezpečí, která elektřina může vytvořit
- interpretovat právní předpisy, technické předpisy a technické normy
- vysvětlit laikům nebezpečí, které elektřina může vytvořit
- kvalifikovaně poučit osoby pro práci na elektrickém zařízení

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, musí být schopen aplikovat Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony v jednofázových i trojfázových obvodech.

Doporučená nebo povinná literatura

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice (CS)
ČSN EN 50110 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (CS)
ČSN EN 50191:2001 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (CS)
ČSN EN 61140-ed. 2:2003 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení (CS)
ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov, část 1 až 7 (CS)
KALÁB, P.; STEINBAUER, M. Bezpečná elektrotechnika. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2009. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-3840- 8. (CS)
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. (CS)
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. (CS)
Zákon č. 206/2006 Sb. Zákoník práce.Část pátá + § 349 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují přednášky a praktický nácvik první pomoci. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je založeno na dvou písemných testech: 0 - 40 bodů z kontrolního testu a 0 - 60 bodů ze závěrečného testu.
Při zisku 75 % možných bodů z každého testu může student volitelně absolvovat ústní zkoušku před komisí k získání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 6 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. – pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení nn do 1 000 V.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Česká a evropská legislativa, technické normy, kvalifikace v elektrotechnice.
2. Elektrická zařízení, elektrické sítě, připojování spotřebičů, elektrické ruční nářadí.
3. Bezpečný výrobek a bezpečná elektrická instalace, posouzení rizika při provozu.
4. Účinky elektrického proudu na lidský organizmus, laická první pomoc.
5. Prostory z hlediska úrazu el. proudem, krytí elektrických předmětů, kontrolní test.
6. Nácvik resuscitace na figuríně.
7. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
8. Bezpečná obsluha a práce na elektrickém zařízení.
9. Ochranné pracovní pomůcky, normovaná bezpečnostní sdělení, sdělovače a ovládače.
10. Ochrana elektrických a elektronických zařízení před účinky blesku a přepětí.
11. Požární bezpečnost elektrických zařízení.
12. -13. Závěrečný test a zkouška před komisí.

Cíl

Seznámit studenty se zásadami bezpečného provedení a bezpečného provozování elektrických zařízení i elektrické instalace, jakožto součásti jejich odborné erudice.
Připravit studenty ke zkoušce podle Vyhlášky ČUBP a ČBU č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, aby po úspěšném vykonání zkoušky získali kvalifikaci pracovníka pro samostatnou činnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro ty, kteří chtějí získat Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (po zkoušce před komisí), je výuka ve 3. až 8. týdnu povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
    obor BC-MET , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
    obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
    obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor