Detail předmětu

English for bachelors- intermediate 1

FEKT-CAN3Ak. rok: 2019/2020

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí).
Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění).
Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu.
V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa.
Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Taylor, Liz: International Express Intermediate.New edition. Student's Book. OUP 2002
Sada technických textů
Samostatná domácí příprava:www.feec.vutbr.cz/et

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují domácí přípravu a aktivní studium e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Opakování časů, Pres. Simple a Continuous, stavová a dějová slovesa. Slovní zásoba: osobní údaje, učení se slovíček
2.Čtení: Charakteristika zemí. Fráze: seznamování a pozdravy, uvítání hosta
3.Opakování Past Simple a Pres. Perfect Simple, used to + infinitiv, otázky na podmět a předmět. Slovní zásoba: zaměstnání, práce se slovníkem.
4.Čtení: profil zaměstnání a firmy. Fráze: telefonování, sjednání a zrušení schůzky. Výslovnost: /s/, /č/. Data.
5.Druhy a třetí stupeň přídavných jmen, vztažné věty. Slovní zásoba: přídavná jména, osobní postoje a kvality. Techn. text: From dumb pipes to smart sensors
6.Čtení: Mrtvé, současné a budoucí jazyky. Fráze: vyjádření názoru, souhlas a nesouhlas, účast na diskuzi či jednání. Výslovnost: zdvořilostní tón
7.Současné a minulé trendy: Pres. Continuous a Past Simple, přídavná jsména a příslovce. Slovní zásoba: jídlo, sousloví.
8.Čtení: etická spotřeba. Fráze: rady a návrhy. Výslovnost: /š/, /č/. Techn. text: Data with a human touch
9.Trpný rod: Pres. Simple, Pres. Continuous, Past Simple, Pres. Perfect Simple, Will future. Slovní zásoba: aktivity pro volný čas, slovní spojení.
10.Čtení: Fit pro práci. Fráze: zanechávání vzkazů na záznamníku, používání mobilních telefonů. Výslovnost: zdůraznění důležité informace.
11.Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. Slovní zásoba: gerundia, osobní management
12.Čtení: Volný rok pro dospělé. Fráze: žádost a nabídka, výměna informací. Výslovnost: contrastive stress. Techn. text: Electronic paper (mock exam)
13.Semestrální test

Cíl

Nárust slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní). Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor