Detail předmětu

Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1

FEKT-XPC-AN3Ak. rok: 2019/2020

- standardní kurz pro středně pokročilé zaměřený na obecnou i technickou angličtinu
- zahrnuje gramatickou část s komunikativními typy úloh
- začleňuje četbu, poslech, mluvení i psaní
- rozvíjí dosavadní slovní zásobu
- upevňuje a doplňuje gramatické znalosti
- zabývá se technickými texty s důrazem na jazyk

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:

- použít odbornou i obecnou slovní zásobu (zaměstnání, obchod, osobnostní kvality, popis grafů, jídlo, volný čas)
- aplikovat gramatická pravidla na běžné situace (přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas, budoucí čas, tvorba otázek, stupně přídavných jmen)
- komunikovat plynule a efektivně v daném kontextu s určitou chybovou tolerancí (zaměstnání, cestování, obchod, sport, koníčky, společenské situace) a vyjádřit názor, souhlas, nesouhlas
- číst při využití základních technik čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění)
- rozumět anglicky vedené hodině i instrukcím a vést si poznámky na základě poslechu; rozumět přirozené mluvě v daném kontextu
- napsat dopis formální i neformální, vyplnit formulář, písemně popsat osobu i místo

Prerekvizity

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen:

- použít základní obecnou slovní zásobu (zaměstnání, volný čas, jídlo, životní prostředí, předměty denního použití, grafy)
- aplikovat gramatická pravidla na běžné situace (tvorba otázek, přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas, způsobová slovesa, podmínkové věty, trpný rod)
- komunikovat srozumitelně v daném kontextu s chybovou tolerancí
- číst a interpretovat jednodušší obecný i odbornější text
- rozumět anglicky vedené hodině a jednodušší mluvené angličtině v daném kontextu
- napsat jednodušší formální i neformální text s jistou chybovou tolerancí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují praktické semináře v kombinaci se softwarem DynEd.

Způsob a kritéria hodnocení

semestrální test minimálně 24 bodů (60%), maximálně 40 bodů, obsahuje gramatiku a slovní zásobu
závěrečná zkouška (60 bodů), obsahuje poslech a čtení odborného textu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Opakování časů, Pres. Simple a Continuous, stavová a dějová slovesa. Slovní zásoba: osobní údaje, učení se slovíček
2.Čtení: Charakteristika zemí. Fráze: seznamování a pozdravy, uvítání hosta
3.Opakování Past Simple a Pres. Perfect Simple, used to + infinitiv, otázky na podmět a předmět. Slovní zásoba: zaměstnání, práce se slovníkem.
4.Čtení: profil zaměstnání a firmy. Fráze: telefonování, sjednání a zrušení schůzky. Výslovnost: /s/, /č/. Data.
5.Druhý a třetí stupeň přídavných jmen, vztažné věty. Slovní zásoba: přídavná jména, osobní postoje a kvality. Techn. text: From dumb pipes to smart sensors
6.Čtení: Mrtvé, současné a budoucí jazyky. Fráze: vyjádření názoru, souhlas a nesouhlas, účast na diskuzi či jednání. Výslovnost: zdvořilostní tón
7.Současné a minulé trendy: Pres. Continuous a Past Simple, přídavná jména a příslovce. Slovní zásoba: jídlo, sousloví.
8.Čtení: etická spotřeba. Fráze: rady a návrhy. Výslovnost: /š/, /č/. Techn. text: Data with a human touch
9.Trpný rod: Pres. Simple, Pres. Continuous, Past Simple, Pres. Perfect Simple, Will future. Slovní zásoba: aktivity pro volný čas, slovní spojení.
10.Čtení: Fit pro práci. Fráze: zanechávání vzkazů na záznamníku, používání mobilních telefonů. Výslovnost: zdůraznění důležité informace.
11.Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. Slovní zásoba: gerundia, osobní management
12.Čtení: Volný rok pro dospělé. Fráze: žádost a nabídka, výměna informací. Výslovnost: contrastive stress. Techn. text: Electronic paper (mock exam)
13.Semestrální test

Cíl

Výuka by se měla zaměřit na:

- nárůst slovní zásoby studentů
- prohloubení gramatických znalostí
- další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní)
- rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny
- práci s technickými texty

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

ÚČAST NA CVIČENÍCH JE POVINNÁ!

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor