Detail předmětu

Úvod do hudební režie

FEKT-BPC-UHRAk. rok: 2019/2020

Různé formy zápisu hudebního díla různých hudebních stylů a žánrů, práce v týmu, seznámení s funkcí hudebního režiséra, zvukového mistra a interpreta, exaktní vyjadřování problémů v zájmu vzájemné komunikace. Psychologické aspekty práce hudebního režiséra, způsoby komunikace s interpretem a odhad výkonnostního maxima. Pořizování záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu a v mimostudiových akustických prostorách, záznam koncertů s přenosovým vozem. Způsob evidence záběrů, sestavení finálního produktu – master tape – a dokumentu – mastering order.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- dokázat pracovat v týmu,
- charakterizovat psychologické aspekty práce hudebního režiséra,
- vytvořit záznam hudebního díla v rozhlasovém studiu i v jiných prostorách,
- vytvořit záznam koncertu s přenosovým vozem a přenosovým zařízením,
- popsat nosiče zvukového záznamu a způsob evidence záběrů,
- vytvořit finální zvukovou nahrávku – master tape – a její dokumentaci.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby, posoudit důsledky pro interpretaci, charakterizovat hudební nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů. Výzkumná zpráva, AMU, Praha 2000. (CS)
Špelda, A.: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. (CS)
Syrový, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají charakter výkladu případových studií a týmové práce v hudebním studiu. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za absolvování cvičení předmětu a za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Práce v týmu, hudební režisér, zvukový mistr, interpret, exaktní vyjadřování problémů. v zájmu vzájemné komunikace.
3.-4. Psychologické aspekty práce hudebního režiséra, způsoby komunikace s interpretem, odhad výkonnostního maxima.
5.-6. Pořizování záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu.
7.-8. Pořizování záznamů hudebních děl v mimo studiových akustických prostorách.
9.-10. Záznam koncertů s přenosovým vozem.
11. Nosiče záznamu, evidence záběrů.
12. Proces masteringu, sestavení finálního produktu - master tape.
13. Sestavení finálního dokumentu - mastering order, křestní list.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty práci v týmu, seznámení s funkcí hudebního režiséra a zvukového mistra. Důraz je kladen na seznámení se s obsahem činnosti práce hudebního režiséra v kontrastu s činností zvukového mistra, tedy zejména umělecké roviny této profese.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning