Detail předmětu

Virtual Instrumentation in Automation

FEKT-BPA-VIAAk. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá programováním měřicích systémů a zařízení se zaměřením na virtuální instrumentaci a vývojové prostředí LabVIEW. Studenti se seznámí se strukturou a ovládáním vývojového prostředí LabVIEW firmy National Instruments a naučí se programovat aplikace v tomto prostředí. V rámci předmětu mohou studenti získat (po úspěšném vykonání závěrečného testu) mezinárodně uznávanou certifikaci NI Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD).

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen programovat jednoduché aplikace pro PC v prostředí LabVIEW. Zná toto vývojové prostředí a dokáže ho nakonfigurovat. Umí pracovat i s pomocnými programy pro konfiguraci univerzálních měřicích prostředků (NI MAX).

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by se měl orientovat v používaných metodách měření elektrických a neelektrických veličin, popsat základní vlastnosti specializovaných měřicích přístrojů a diskutovat možnosti jejich použití včetně výběru vhodného snímače pro měření. Student by měl být také schopen samostatné přípravy z dostupných interaktivních studijních materiálů a disponoval takovými jazykovými znalostmi, aby porozuměl studijním materiálům i v anglickém jazyce. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

NATIONAL INSTRUMENTS. LabVIEW Core 1-2 Course Manual. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Zahrnují pouze počítačová cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Celkem až 100 bodů za počítačová cvičení, kde student může získat až 15 bodů za každý ze dvou písemných testů, 20 bodů z jedné samostatné úlohy a 50 bodů ze závěrečného počítačového testu. Klasifikovaný zápočet je udělen při dosažení min. 50 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod, obsah předmětu. Základní pojmy a ovládání prostředí LabVIEW.
2. Ladicí prostředky a řešení problémů v LabVIEW.
3. Implementace VI a tvorba modulárních aplikací v LabVIEW, řídicí struktury.
4. Práce s daty v LabVIEW (pole, struktury, typové definice).
5. Správa souborů v LabVIEW. Správa HW prostředků v LabVIEW (sběr dat NI-DAQ, přístrojové ovladače).
6. Programovací techniky a použití proměnných v LabVIEW.
7. Pokročilé metody pro řízení programu v LabVIEW.
8. Použití návrhových vzorů a ovládání uživatelského rozhraní.
9. Pokročilé operace se soubory v LabVIEW.
10. Vylepšování vytvořených VI a tvorba spustitelných aplikací.
11. Novinky v LabVIEW a rozšiřující nadstavby (Real-Time, FPGA).
12. Praktická implementace měřicí aplikace v prostředí LabVIEW.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojovým prostředím LabVIEW a naučit je využívat toto prostředí pro programování měřicích aplikací v PC. Vysvětlit specifika grafického programování v LabVIEW včetně použití univerzálních hardwarových prostředků pro měření a způsob jejich konfigurace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních, v případě neúčasti je možno doplnit zameškanou látku samostatným studiem z interaktivních studijních materiálů. Tolerují se dvě omluvené neúčasti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-PSA , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor