Detail předmětu

Nuclear Energetic Equipment

FEKT-BPA-JEZAk. rok: 2020/2021

Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v oblasti jaderné energetiky, pochopit složité komplexní vztahy při využívání jaderné energie i etické otázky s ní spojené. Náplní předmětu je vysvětlení podstaty jaderné energie a její přeměny, ionizujícího záření a ochrany před ním, typů průmyslově využívaných jaderných reaktorů, provozu jaderného reaktoru, charakteristik jaderně energetických zařízení a problematiky bezpečnosti provozu jaderné elektrárny.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu umí:
Vysvětlit principy podstaty a přeměny jaderné energie na tepelnou; Princip funkce a historický vývoj jaderných elektráren; Rozslišit od sebe základní typy a generace jaderných reaktorů; Na základní úrovni vysvětlit technologii reaktorů VVER a odlišit vývojové typy; Umí sestavit a použít aparaturu na určování stínících vlastností materiálů a vysvětlit principy stínění ionizujícího zaření; Na základní úrovni umí vysvětlit principy jaderné a radiační bezpečnosti, fyzické ochrany a jaderných záruk.
Absolvent předmětu dokáže:
Určit vhodné stínící materiály pro různě definované zdroje ionizujícího záření a základně určit dávkový příkon na okolní pracovníky, který dokáže přesně změřit; Dokáže základně určit koeficient násobení definované násobící soustavy; Dokáže analyzovat komplikované jaderné literární zdroje a vybrat z nich relevantní rešerši, zpracovat ji a prezentovat; Dokáže správně interpretovat výsledky výpočtů a odlišit relevantní texty v médiích od propagandistického braku,
Absolvent předmětu je schopen:
Samostatně a zodpovědně se rozhodovat na základě jen částečně znáných souvislostí, dohledat si hlubší a podrobnější informace a relevantně je zhodnotit; Do řešení problémů v oblasti jaderné energetiky zahrnout etické a společenské rozměry včetně efektu NIMBY; Srozumitelně argumentovat v rámci týmu, respektovat názory dalších členů, vyvodit z týmové práce relevantní komplexní závěry; Své znalosti dovednosti a způsobilosti aplikovat v českém, slovenském a anglickém jazyce; Samostatně získávat další odborné znalosti dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti jaderné energetiky

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, matematické znalosti na úrovni úvodních kurzů bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Lamarsh: Introduction to nuclear engineering (EN)
Pioro: Generation IV. nuclear reactors (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení odborného základu, cvičení na počítači, laboratoře, exkurze a samostudium. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Studenti jsou povinni absolvovat cvičení, laboratoře a exkurzi na Elektrárnu Dukovany. Jsou hodnoceni dle průběžných testů, závěrečného testu, samostatné práce a písemné i ústní zkoušky. Pro absolvování předmětu musí být min. z 50% úspěšní ve všech aktivitách, dle obecných pravidel ECTS.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Podstata jaderné energie.
2. Ionizující záření a jeho stínení.
3. Způsoby uvolňování jaderné energie.
4. Jaderná energetika. Základy jaderné techniky.
5. Generace a typy jaderných elektráren. Historie jaderné energetiky.
6. Jaderné elektrárny s reaktory VVER.
7. Celková koncepce jaderné elektrárny.
8. Provozní režimy jaderných elektráren.
9. Palivový cyklus jaderných elektráren.
10. Ekologické problémy jaderné energetiky. Radioaktivní odpady. Ukončení provozu.
11. Bezpečnost provozu jaderných elektráren.
12. Havárie jaderných zařízení.
13. Volné diskuzní téma, diskuze nad samostatnou prací studentů.

Cíl

Seznámit studenty s problematikou jaderné energie, s jejím historickým vývojem, s provozem jaderných reaktorů, s charakteristikami jaderně energetických zařízení, s bezpečností provozu jaderné elektrárny, jadernou a radiační bezpečností a a se zárukovým procesem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Jsou aplikovány obecná pravidla - povinná účast na cvičeních a laboratořích s možností omluvené absence a prokazatelného doplnění probírané látky, povinná účast na exkurzi v Elektrárně Dukovany s možností omluvené absence a náhradního vypracování práce na danou tématiku, povinné vypracování samostatné práce na zadané téma v rozsahu cca 5 stran, získání nadpoloviční většiny bodů z kontrolních a závěrečných testů, apod.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-PSA , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

21 hod., povinná

Vyučující / Lektor