Detail předmětu

Výtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 1

FaVU-VUBAI-ZAk. rok: 2019/2020

Tematické zaměření přednášek je orientováno na spolupráci významných brněnských architektů a výtvarných umělců při realizaci urbanistických souborů a solitérních staveb v období mezi lety 1948–1989. Pozornost bude věnována jak činnosti svazových organizací a legislativnímu ukotvení vzájemné spolupráce – tedy kulturně-politickému ovzduší poválečného Československa – tak představení klíčových osobností z řad architektů a výtvarných umělců, jejichž činnost spadá do 2. poloviny 20. století. Dále dojde k představení vývoje spolupráce architektů a výtvarníků v období socialistického realismu 50. let, tvůrčího uvolnění 60. let a období normalizace v Československu. V rámci semestrální výuky budou zajištěny dvě exkurze, jejichž forma bude mít podobu terénního výzkumu s doprovodnou komentovanou prohlídkou „před originály“ a jedna přednáška externího odborníka na problematiku československého socialistického realismu.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní orientaci ve vývoji poválečného umění a architektury. Na příkladech brněnských realizací budou schopni identifikovat charakteristické stylové projevy světové architektury a umění. Budou disponovat přehledem významných tvůrců a znalostí teoretických východisek interpretace a hodnocení poválečného kulturního dědictví.

Prerekvizity

Základní znalosti o vývoji poválečné. Všeobecný kulturní přehled.

Doporučená nebo povinná literatura

Bartková, Růžena: K životnímu jubileu Vladimíra Meduny. Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 366–368. (CS)
Benešová, Marie: Fakultní nemocnice v Brně. Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 4, s. 146–152. (CS)
Crhonek, Iloš (ed.): Brno v architektuře a výtvarném umění. Brno: Blok 1981. (CS)
Crhonek, Iloš: Školy jihomoravského kraje 1945–1970. Brno: Odbor školství Jihomoravského krajského úřadu v Brně 1971. (CS)
Čubrda, Zdeněk: Miloš Axman. Praha: Odeon 1988. (CS)
Čubrda, Zdeněk: Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985. Výstava ke 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou (kat. výst.). Brno: Dům umění města Brna 1985. (CS)
Dvořáková, Nina – Malina, Jaroslav. Zdeněk Macháček. Brno: Akademické nakladatelství CERM 2005. (CS)
Gabrielová, Bronislava: Expozice Jiřího Marka – podnět k hodnocení jeho tvorby. Bulletin Moravské galerie LV, 1999, s. 157–161. (CS)
Gabrielová, Bronislava – Marčák, Bohumil (eds.): Sylva Lacinová. Brno: Moravská galerie Brno a Město Brno 1996. (CS)
Haimann, Petr: Architektura a výtvarné umění v Brně. Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 351–354. (CS)
Konečná, Alena: O sochařském díle Františka Šenka (1914–1997). Bulletin Moravské galerie LIV, 1998, s. 125–128. (CS)
Maleček, Martin – Valentová, Veronika – Jeřábek, Miroslav (eds.): Lesná – 50 let sídliště. Brno: Občanské sdružení Obzor Lesná, 2012. (CS)
Pechar, Josef: Československá architektura 1945–1977. Praha: Odeon 1979. (CS)
Pechar, Josef: Třicet let architektury socialistického Československa. Architektura ČSR XXXIV, 1975, č. 4, s. 165–180. Pechar, Josef: Třicet let architektury socialistického Československa. Architektura ČSR XXXIV, 1975, č. 4, s. 165–180. (CS)
Pelčák, Petr (ed.): Viktor Rudiš. Stavby a projekty 1953–2002. Brno: Obecní dům 2005. (CS)
Petišková, Tereza: Československý socialistický realismus 1948–1958. Praha: Gallery 2002. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek a exkurzí.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška (písemný test).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod: od brněnské meziválečné moderny k založení Stavoprojektu
2. Představení svazových organizací a jejich publikační činnosti (Svaz československých výtvarných umělců, Svaz československých architektů, Český fond výtvarných umění, Dílo)
3. Socialistický realismus v brněnské architektuře: představení pojmu socialistický realismus na příkladech brněnské bytové výstavby
4. Přednáška externího odborníka na téma československý socialistický realismus
5. Významní architekti socialistického realismu v Brně: Vladimír Meduna, Jiří Kroha, František Zounek, Vilém Kuba, Jaroslav Ledvina, Václav Roštlapil a další.
6. Významní sochaři socialistického realismu v Brně: Miloš Axman a Konrád Babraj (politická linie), Sylva Lacinová (apolitická linie)
7. Od Chruščovovy kritiky ozdobnictví v architektuře k brněnské poválečné moderně: doznívání socialistického realismu a příklady experimentální bytové výstavby
8. Exkurze I: socialistický realismus a experimentální bytová výstavba v Brně
9. „Brno – město výstav a veletrhů“ (obnova brněnského výstaviště a výstavba ubytovacích kapacit pro návštěvníky veletrhů, tzv. mezinárodních hotelů)
10. Legislativní ukotvení výtvarné výzdoby v architektuře (Vládní usnesení č. 355/1963 a jeho prováděcí pokyny), role Krajských uměleckých komisí Českého fondu výtvarného umění v přidělování zakázek
11. Významní architekti poválečné moderny v Brně: Miroslav Spurný, Jan Dvořák, Ivan Ruller, Zdeněk Řihák a další
12. Významní výtvarní umělci poválečné moderny v Brně: Jan Rajlich st., Sylva Lacinová, Jiří Marek, Ladislav Martínek, Zdeněk Macháček a další
13. Exkurze II: výtvarné umění v prostoru brněnského sídliště Lesná

Cíl

Seznámit studenty s tvorbou významných brněnských umělců a architektů 2. poloviny 20. století se zvláštním ohledem na dobové institucionální a legislativní pozadí. Brněnské realizace z oblasti architektury a výtvarného umění (výzdoby) budou zasazeny do širšího kontextu tendencí, jakými byly socialistický realismus nebo internacionální moderna.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nepovinná účast

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor