Detail předmětu

Bezpečnost zařízení

FEKT-MPC-BEZAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je úvod do problematiky bezpečného provozování elektrických zdravotnických zařízení. Studenti získají znalosti o zásadách, zákonných ustanoveních, bezpečnostních předpisech a technických normách z oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice. Zvláštní důraz je kladen na specifika zdravotnických zařízení a na možná rizika elektrického i neelektrického charakteru, která se při jejich provozu mohou vyskytnout. Předmět připraví studenty ke zkoušce ve smyslu Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:
- vysvětlit a aplikovat princip ochran před úrazem elektrickým proudem,
- popsat způsoby ochran před nadproudy a zkraty a před účinky přepětí,
- definovat ochrany před vznikem požáru od elektrických zařízení,
- popsat a identifikovat možná elektrická a další rizika spojených s provozem zdravotnických přístrojů,
- aplikovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem včetně použití AED,
Volitelně může absolvent získat kvalifikaci pro samostatnou práci na elektrických zdravotnických zařízeních z hlediska bezpečné práce a bezpečného provozování.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- aplikovat Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony v jednofázových i trojfázových obvodech;
- vysvětlit pojmy z oblasti analýzy obvodů v harmonickém ustáleném stavu (např. impedance, efektivní a střední hodnota).

Doporučená nebo povinná literatura

KALÁB, P.; STEINBAUER, M. Bezpečná elektrotechnika. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2009. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-3840- 8. (CS)
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice (CS)
ČSN EN 50110 ed. 3:2015 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (CS)
ČSN EN 61140-ed. 3:2016 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení (CS)
soubor norem ČSN EN 60601 Zdravotnické elektrické přístroje (CS)
soubor norem ČSN EN 61010 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení (CS)
soubor norem ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov, část 1 až 7 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují přednášky a praktický nácvik první pomoci. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je založeno na dvou písemných testech: 0 - 40 bodů z kontrolního testu a 0 - 60 bodů ze závěrečného testu.
Při zisku 75 % možných bodů z každého testu může student volitelně absolvovat ústní zkoušku před komisí k získání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 6 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. – pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení nn do 1 000 V.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Česká a evropská legislativa, technické normy, elektrotechnická kvalifikace.
2. Základy elektrotechniky. Obvodové zákony. Střídavý proud. Trojfázová soustava.
3. Elektrická zařízení, elektrické sítě, připojování elektrických předmětů, značení vodičů a svorek.
4. Třídění vnějších vlivů, prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem, krytí elektrických předmětů.
5. Účinky elektrického proudu na lidský organizmus. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
6. Požární bezpečnost elektrické instalace a zdravotnických elektrických zařízení.
7. Bezpečný výrobek, bezpečná instalace, bezpečná činnost, lhůty kontrol a revizí.
8. Ochrana elektrických a elektronických zařízení před bleskem a přepětím
9. Zdravotnická elektrická zařízení, zvláštní požadavky na provoz.
10. Zvláštní diagnostické a terapeutické zdravotnické přístroje, bezpečnost provozu, ochrana před škodlivými účinky.
11. Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem, použití AED.

Cíl

Seznámit se zásadami bezpečného provedení a bezpečného provozování elektrických zdravotnických zařízení jakožto součásti odborné erudice absolventa FEKT. Ukázat zvláštní požadavky instalací a zařízení ve zdravotnictví, upozornit na možná rizika při provozu diagnostických a terapeutických zdravotnických zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách předem určených ve vyhlášce garanta je povinná pro ty, kteří chtějí získat Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (po zkoušce před komisí).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning