Detail předmětu

Diplomový seminář (S-KDK)

FAST-CO067Ak. rok: 2018/2019

Ukázka různých druhů realizovaných nosných konstrukcí - videoprogramy se zaměřením na výrobu a montáž jednotlivých typů ocelových a dřevěných nosných konstrukcí. Poruchy konstrukcí.
Požadavky na vypracování diplomových prací - technická zpráva, statický výpočet, výkresová dokumentace, výkaz materiálu, vyhodnocování řešení variant.
Výběr zadání diplomové práce, stanovení základních dispozičních a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané diplomové práce.
Vypracování odpovídajících výpočtových modelů ocelové konstrukce pozemních staveb, ocelové konstrukce mostu, dřevěné konstrukce.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovedností z oblasti dimenzování prvků, dílců a spojů ocelových a dřevěných konstrukcí. Bude schopen v návaznosti na statické řešení navrhnout konstrukční detaily. Bude tedy schopen zpracovat komplexní návrh ocelové konstrukce podle zadané dispozice.

Prerekvizity

Pravidla pro navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, statické působení nosných soustav. Prvky a spoje kovových konstrukcí, prvky a spoje dřevěných konstrukcí, stavební mechanika.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky a ocelových a konstrukcí, prohloubení a aplikace znalostí z problematiky modelování stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním komplexního projektu ocelové konstrukce na základě předané dispozice.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 3. Rozbor zadání projektu.
4.- 11. Řešení projektu, konzultace s vedoucím práce.
12. Kompletace projektu.
13. Prezentace projektu.