Detail předmětu

Diplomový seminář (S-STM)

FAST-CD053Ak. rok: 2018/2019

využití znalostí moderních metod při řešení projektu zaměřeného na statickou a dynamickou odezvu prutových, plošných, masivních a základových konstrukcí, využití znalostí stavební mechaniky a numerických metod, teorie spolehlivosti a z oblasti aplikace softwarových produktů v oblasti statiky a dynamiky, seznámení s manuály dostupných programů, studium a rešerše zadané literatury, zadání a zpracování projektu, tvorba výpočtového modelu a řešení problému, diskuse nad výsledky řešení projektu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Výsledky učení předmětu

Výsledkem je zpracovaná diplomová práce. Jedná se o individuální zadání, čemuž odpovídá individuální přístup vedoucího diplomové práce. Kontakt s vedoucím práce probíhá v pravidelných týdenních konzultacích. Student získá dovednosti provést statickou analýzu konstrukce pomocí vhodného softwaru včetně vyhodnocení průběhu napětí.

Prerekvizity

průběhy vnitřních sil na prutu, napětí, statické, fyzikální a geometrické rovnice pro prut, vnitřní síly, deformace a přemístění na prutu, ve stěně, desce a tělese, základy metody konečných prvků, zásady posuzování stavebních konstrukcí

Korekvizity

Znalosti z matematiky, fyziky, statistiky a informatiky jsou velmi užitečné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Individuální konzultace představují výuku. Součástí studijních činností studenta je zadávaná vlastní samostatná práce. Práce na projektech probíhá za použití pokročilých programů na PC.

Způsob a kritéria hodnocení

Metody hodnocení jsou u tohoto předmětu individuální, neboť se jedná o samostatnou práci studenta pod vedením školitele vedoucí k závěrečné práci. Student musí odevzdat kompletní hotovou diplomovou práci. Propracovanost práce odpovídá konečnému hodnocení vedoucím a oponentem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Během kursu se student naučí využívat teoretické znalosti získané v předmětech statického zaměření k řešení úkolů ze stavební praxe. Student si prohloubí své znalosti základních principů mechaniky i jejich aplikace v podobě metody konečných prvků. Po skončení kursu bude schopen pracovat s výpočetními programy založenými na metodě konečných prvků. Student se také naučí komplexně řešit praktické úkoly statiky se všemi jeho aspekty jako jsou rozbor úlohy, studium literatura a norem, stanovení zatížení, tvorba výpočtového modelu, řešení a rozbor výsledků, posouzení a stanovení závěrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání individuálního problému k řešení na počítači
2. – 12. Práce na zadání v součinnosti s učitelem
13. Předložení výsledků, udělení zápočtu