Detail předmětu

Speciální metody zakládání (S)

FAST-CF002Ak. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu jsou rozbory vybraných technologií speciálního zakládání staveb s důrazem na jejich specifika a jejich využití v pozemním a inženýrském stavitelství.
Návrh a posouzení konstrukce bude vždy v souladu s technologií dané konstrukce.

Pilotové základy - zaměření hlavně na na skupinový efekt.
Pažící konstrukce - návrh a posouzení jednotlivých částí pažících systémů včetně kotev a rozpěr.
Aplikace metody závislých tlaků.
Mikropiloty – využití mikropilot, statický výpočet.
Trysková injektáž - statický výpočet, konstrukční detaily.
Hřebíkování svahů - statický výpočet.
Speciální problémy – agresivní prostředí – ochrana prvků hlubinného zakládání staveb; poddolovaná území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.
Procvičení jednotlivých oblastí speciálního zakládání staveb bude formou semestrálního projektu.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Rozšíření teoretických a technologických znalostí z oblasti speciálního zakládání staveb, a to zejména z následujících oblastí:
- hlubinné základy,
- pažící konstrukce,
- trysková injektáž,
- mikropiloty,
- hřebíkování,
- zlepšování podloží.

Absolvováním předmětu student získá komplexnější přehled z navrhování konstrukcí speciálního zakládání staveb. Student bude muset v prvním kroku projektu zdůvodnit, proč volí dané řešení. V následujícím kroku si sestaví model konstrukce a bude navrhovat a posuzovat jeho dílčí části. V neposlední řadě zpracuje výkresovou dokumentace, včetně detailů a rozpočet.

Studenti se naučí i pracovat v mikrotýmu. Cílem je si osvojit vzájemnou komunikaci při zpracovávání si zadaného problému. Řešené téma bude společně prezentována členy mikrotýmu.

Prerekvizity

Mechanické chování zemin, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, základní znalosti navrhování základových konstrukcí a pažení stavebních jam.

Korekvizity

Dimenzování betonových a ocelových konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Nepovinně se mohou studenti zúčastnit přednášek, exkurzí a workshopů, které jsou jim nabízeny v průběhu semestru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášené téma je cvičeno na semestrálním projektu, zahrnujícím jednotlivě probírané části. Cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy. Práce je ve skupině o dvou popř. třech lidech. Projekt je uzavřen prezentací projektu. Prezentaci dílčí části jednotlivými členy týmu určuje vyučující.

Obecně - metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno splnit tyto podmínky:
1. Získání zápočtu.
1.1 Podmínky pro získání zápočtu - docházka, odevzdání projektu, ústní prezentace projektu.
2. Úspěšné složení zkoušky.
2.1 Písemná zkouška. V případě nerozhodnosti výsledku písemné zkoušky následuje ústní část.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do moderních metod speciálního zakládání. Přehled literatury, norem, odborných časopisů.
2. Aspekty geotechnického průzkumu.
3. Pilotové zaklády – osamělá pilota (osově a příčně zatížená).
4. Pilotové zaklády – skupina pilot.
5. Mikropiloty – technologie, využití, statický výpočet.
6. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (mikrozáporové, štětové a záporové pažení).
7. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (pilotové stěny, podzemní stěny).
8. Moderní způsoby statického výpočtu pažících konstrukcí.
9. Trysková injektáž - základový a pažící prvek.
10. Zlepšování podloží.
11. Hřebíkování svahů.
12.Speciální problémy – agresivní prostředí – hlubinného zakládání staveb.
13.Zakládání na poddolovaném území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.

Cíl

Naučit studenty navrhnout základové konstrukce náročných staveb ve složitých geotechnických podmínkách.Seznámit studenty s moderními technologiemi speciálního zakládání staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do moderních metod speciálního zakládání. Přehled literatury, norem, odborných časopisů.
2. Aspekty geotechnického průzkumu.
3. Pilotové zaklády – osamělá pilota (osově a příčně zatížená).
4. Pilotové zaklády – skupina pilot.
5. Mikropiloty – technologie, využití, statický výpočet.
6. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (mikrozáporové, štětové a záporové pažení).
7. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (pilotové stěny, podzemní stěny).
8. Moderní způsoby statického výpočtu pažících konstrukcí.
9. Trysková injektáž - základový a pažící prvek.
10. Zlepšování podloží.
11. Hřebíkování svahů.
12.Speciální problémy – agresivní prostředí – hlubinného zakládání staveb.
13.Zakládání na poddolovaném území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrálního projektu.
2. Návrh a posouzení hlubinného založení včetně výkresové dokumentace.
3. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení štětovnicové stěny včetně výkresové dokumentace.
4. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení pilotové stěny včetně výkresové dokumentace.
5. Návrh a posouzení založení jeřábu (mikropiloty) včetně výkresové dokumentace.
6. Návrh a posouzení hřebíkovaného svahu včetně výkresové dokumentace.
7. Prezentace projektu. Zápočet.