Detail předmětu

Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí

FAST-CO070Ak. rok: 2018/2019

Přehled vybraných programových sytémů pro statickou analýzu, navrhování a posuzování konstrukce jako celku i jejich jednotlivých prvků, včetně spojů a přípojů.
Základní postupy při vytváření výpočtových modelů reálných konstrukcí.
Programový systém SCIA: sestavení vstupních dat, parametry výpočtu, výpočet, vyhodnocení výsledků, dimenzování.
Řešení individuálního zadání.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti sestavení geometrického modelu konstrukce včetně aplikace zatížení. Bude schopen modelovat okrajové podmínky a stanovit vzpěrné délky. Dále bude schopen provést analýzu konstrukce včetně provedení posouzení jednotlivých prvků.

Prerekvizity

Statické působení nosných systémů, pravidla pro navrhování ocelových konstrukcí. Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky a ocelových stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním úlohy numerického modelu ocelové konstrukce. Účast na cvičení je povinná. Zkouška je konána elektronicky, vytvořením numerického modelu zadané konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s vybranými programovými systémy pro statickou anylýzu konstrukce. Programový systém SCIA - možnosti použití, příklady, ukázky výpočtových modelů realizovaných konstrukcí.
2. Základní vstupní údaje.
3. Geometrie konstrukce - rovinný model.
4. Geometrie konstrukce - prostorový model.
5. Model - typ podpor, prutů, uzlů.
6. Zatížení. Kombinace zatěžovacích stavů.
7. Stabilitní data.
8. Výpočet. Vyhodnocení výsledků.
9. Dimenzování prutů.
10. Nelinearity výpočtu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s vybranými programovými systémy pro statickou anylýzu konstrukce. Programový systém SCIA - možnosti použití, příklady, ukázky výpočtových modelů realizovaných konstrukcí.
2. Základní vstupní údaje.
3. Geometrie konstrukce - rovinný model.
4. Geometrie konstrukce - prostorový model.
5. Model - typ podpor, prutů, uzlů.
6. Zatížení. Kombinace zatěžovacích stavů.
7. Stabilitní data.
8. Výpočet. Vyhodnocení výsledků.
9. Dimenzování prutů.
10. Nelinearity výpočtu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s vybranými programovými systémy pro statickou anylýzu konstrukce.
2. Vstupní údaje.
3.-4. Geometrie konstrukce.
5. Model - typ podpor, prutů, uzlů.
6. Zatížení.
7. Stabilitní data.
8.-9. Výpočet. Vyhodnocení výsledků.
10. Dimenzování prutů.