Detail předmětu

Geotechnická laboratoř

FAST-CF054Ak. rok: 2018/2019

Nové metody vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností zemin.
Stanovení pórových tlaků a objemových změn.
Stanovení mechanických vlastností. Proctorova zkouška.
Krátkodobá a dlouhodobá pevnost.
Vliv geotechnických staveb na životní prostředí (na podzemní vodu, horninové prostředí) problematika regenerace krajiny poškozené lidskou činností.
Vliv geotechnických staveb na životní prostředí. Česká a EU legislativa o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
Geotechnika a ochrana životního prostředí. Úkoly geotechniky při ukládání a zneškodňování odpadů - skládky, haldy, odkaliště, využití do zemních těles.
Mechanické chování zmrzlých půd.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je podrobněji rozebrat možnosti laboratorního testování zemin. Rozšíření základních znalostí ze zkoušení zemin nabytých v předchozích etapách studia. Praktická aplikace zkoušek, které nebylo časově reálné provést v předmětu Mechanika zemin. Popis laboratorních zkoušek bude v souladu se současnými evropskými předpisy.

Student získá komplexnější teoretické poznatky, ale zejména i praktické dovednosti při testování zemin. Vyhodnocení zkoušek dle různých přístupů.

Prerekvizity

Základy vlastnosti a testování zemin,

Korekvizity

nejsou požadovány

Doporučené volitelné složky programu

Nepovinně se mohou studenti zúčastnit přednášek, exkurzí a workshopů, které jsou jim nabízeny v průběhu semestru. V případě zájmu je možné realizovat laboratorní praxi nad rámec rozsahu předmětu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Hlavní důraz je kladen na praktické provádění zkoušek v laboratoři mechaniky zemin.

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Část cvičení probíhá v laboratoři mechaniky zemin. Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je provedení zkoušek, jejich vyhodnocení (laboratorní protokol) a zhodnocení. Splnění docházky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikálně-indexové zkoušky.
2. Laboratorní testování propustnosti zemin.
3. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů - 1. část.
4. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů - 2. část.
5. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů - 1. část.
6. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů - 2. část.
7. Testování zemin v oboru malých až velmi malých přetvoření.
8. Vybrané materiálové modely versus laboratorní zkoušky.
9. Nové trendy ve vývoji laboratorních zkoušek.
10. Geochemie - laboratorní zkoušky.

Cíl

Seznámit studenty s novými metodami vyhodnocení fyzikálně - mechanických vlastností zemin. Naučit studenty posoudit vliv geotechnických staveb na životní prostředí(na podzemní vodu, horninové prostředí, půdu).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikálně-indexové zkoušky.
2. Laboratorní testování propustnosti zemin.
3. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů - 1. část.
4. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů - 2. část.
5. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů - 1. část.
6. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů - 2. část.
7. Testování zemin v oboru malých až velmi malých přetvoření.
8. Vybrané materiálové modely versus laboratorní zkoušky.
9. Nové trendy ve vývoji laboratorních zkoušek.
10. Geochemie - laboratorní zkoušky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikálně indexové zkoušky.
2. Stanovení propustnosti písku (propustoměr).
3. Komprese zemin - 1D (edometr).
4. Smyková krabicová zkouška
5. Triaxiální zkouška CID (písek). Zápočet.