Detail předmětu

Vybrané statě z geomechaniky

FAST-CF055Ak. rok: 2018/2019

V předmětu Vybrané statě z geomechaniky studenti získají jak teoretické tak i praktické znalosti týkající se specifických geotechnických konstrukcí s důrazem na jejich mechanické chování a jeho modelování.
Teoretické poznatky jsou zaměřeny jednak na rozšíření a upevnění znalostí z oblasti mechanického chování horninového prostředí v interakci se základovými konstrukcemi, podzemními stavbami a pažícími konstrukcemi.
Další probíranou tématikou bude napjatostně – deformační analýza vyztužených konstrukcí. Pozornost bude věnována tvorbě numerických modelů jako je například volba konstitutivního modelu, modelování konstrukčních prvků (hřebíky, geosyntetika, kotvy, ostění atd.).
K vybranému dílčímu tématu budou moci studenti řešenou problematiku prodiskutovat s odborníky z praxe, kteří případně umožní odbornou exkurzi na aktuálně prováděnou stavbu.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni se orientovat v postupech používaných pro modelování mechanického chování specifických geotechnických konstrukcí. Studenti si rozšíří a upevní stávající znalosti a dovednosti v oblasti mechanického chování horninového prostředí v interakci se základy, podzemními stavbami a pažícími konstrukcemi. Studenti budou schopni provést numerickou analýzu zemních vyztužených konstrukcí. Studenti budou schopni zvolit vhodný konstitutivní model pro analýzu geotechnických konstrukcí. Studenti budou schopni vybrat výstižný způsob modelování konstrukčních prvků geotechnických konstrukcí.

Prerekvizity

Znalost druhů základových půd, vlastností zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, základní znalosti z navrhování základových konstrukcí, mechaniky hornin a navrhování podzemních staveb.

Korekvizity

metody vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností zemin

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Předmět probíhá formou přednášek a cvičení. Na přednáškách je vyložena teorie k probírané problematice. Na cvičeních je vysvětlena aplikace poznatků získaných na přednáškách. Snahou je vždy zařadit k některému z témat přednášku odborníka z praxe nebo odbornou exkurzi.
Mimo přednášek a cvičení mají též studenti možnost konzultovat probíranou látku s vyučujícími v rámci jejich konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování zadaných úloh. Zkouška probíhá formou písemnou a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, pojmenování a zatřiďování zemin, vlastnosti zemin.
2. Únosnost a sedání plošných základů.
3. Vyztužené konstrukce – specifika jejich mechanického působení.
4. Zkušenosti z navrhování vyztužených konstrukcí v praxi.
5. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: prutové modely.
6. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: rovinné modely.
7. Chování pažených stavebních jam při jejich provádění.
8. Mechanika podzemních konstrukcí.
9. Odezva horninového prostředí na tunelování, sedání povrchu vlivem ražby.
10. Účinky podzemní vody na stabilitu konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty orientovat se v teoriích napjatosti a deformace zemních těles, reologických modelech, mezních stavech konstrukcí, drahách napětí, spolupůsobení zemin a skalních hornin s konstrukcemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, pojmenování a zatřiďování zemin, vlastnosti zemin.
2. Únosnost a sedání plošných základů.
3. Vyztužené konstrukce – specifika jejich mechanického působení.
4. Zkušenosti z navrhování vyztužených konstrukcí v praxi.
5. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: prutové modely.
6. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: rovinné modely.
7. Chování pažených stavebních jam při jejich provádění.
8. Mechanika podzemních konstrukcí.
9. Odezva horninového prostředí na tunelování, sedání povrchu vlivem ražby.
10. Účinky podzemní vody na stabilitu konstrukcí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pojmenování a zatřiďování zemin, vlastnosti zemin.
2. Únosnost a sedání plošných základů.
3. Vyztužené konstrukce – specifika jejich mechanického působení.
4. Zkušenosti z navrhování vyztužených konstrukcí v praxi.
5. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: prutové modely.
6. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: rovinné modely.
7. Chování pažených stavebních jam při jejich provádění.
8. Mechanika podzemních konstrukcí.
9. Odezva horninového prostředí na tunelování, sedání povrchu vlivem ražby.
10. Účinky podzemní vody na stabilitu konstrukcí.