Detail předmětu

Železniční stanice

FAST-CN005Ak. rok: 2018/2019

Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
Železniční spodek a odvodnění železničních stanic.
Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky.
Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.
Nástupiště, rampy, podchody a lávky.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic. Student se naučí navrhovat prvky železničních stanic – směrové a sklonové poměry, konstrukce železničního svršku a spodku. Student se také seznámí s výpravními budovami.

Prerekvizity

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí. Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa. Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.

Korekvizity

Základy dopravního inženýrství, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.

Doporučené volitelné složky programu

Student se může zúčastnit konferencí, seminářů nebo exkurzí zaměřených na problematiku železničních stanic.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem, jehož získání je podmíněno účastí a prezentací na téma projektu vybrané železniční stanice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád.
2. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
3. Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy.
4. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
6. Nástupiště, rampy, podchody a lávky. Železniční spodek a odvodnění železničních stanic.
7. Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky.
8. Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce.
9. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice.
10. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád.
2. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
3. Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, prvky navrhování stanic a konstrukční uspořádání kolejiště. Dopravny, stanoviště a širá trať, základní pojmy.
4. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
6. Nástupiště, rampy, podchody a lávky. Železniční spodek a odvodnění železničních stanic.
7. Zastávky, nákladiště a odbočky, výhybny, křižovatky.
8. Stanice – všeobecná ustanovení, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti, podle účelu a povahy práce.
9. Výchozí a koncové stanice. Mezilehlé stanice. Přípojné a odbočné stanice.
10. Křižovatkové, uzlové a vedlejší seřaďovací stanice, pohraniční a překládkové stanice.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Grafikon vlakové dopravy.
2. Provozní výkonnost, vlakotvorba.
3. Projektování zastávek, nákladišť.
4. Koleje ve stanicích.
5. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
6. Železniční spodek v železničních stanicích.
7. Nástupiště a rampy.
8. Odbočky, výhybny, křižovatky.
9. Mezilehlé železniční stanice.
10. Přípojné a odbočné stanice.