Detail předmětu

Etika v podnikání

FAST-CZ052Ak. rok: 2018/2019

Etika, etické pojmosloví, podnikatelská etika, etika a morálka, souvislost etiky, ekonomie a podnikání, historicko-vývojové proměny etiky, přehled základních etických směrů a paradigmat, osobnosti v dějinách etiky, přínos etických kategorií pro život, inspirace etiky pro ekonomii, nové koncepce etiky, společenské události a etika, vztah mezi etikou a podnikáním, ekonomický pragmatismus, utilitarismus a liberalismus, úvod do etiky managementu, etika a strategie firmy, etika ve filozofii firmy, etický management, etický kodex, etický auditing, morální rozvoj osobnosti, etičnost firemní kultury, etická dilemata v činnosti manažerů, neetické projevy jednání, korupce, lobbování, sebezkušenostní cvičení v etice, etická proměna.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost etiky jako společenskovědního předmětu. Orientace v teoretickém vymezení etiky a historickém vývoji etických koncepcí. Pochopení přínosu společensko-etického uvažování v ekonomické oblasti. Schopnost hledání styčných bodů mezi etikou a firemní praxí. Cílem je všestranná kultivace osobnosti vedoucí k plné kompetenční připravenosti do profesního a osobního života. Snahou je získat dovednost nového přemýšlení o zásadách podnikání pohledem etické dimenze.
Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny osobnosti, firemní kultury a strategie. Schopnost aplikovat etické principy v profesním i osobním životě. Akcentován je přínos etiky pro kultivaci osobnosti i firemního prostředí obecně. Předmět vyúsťuje v komplexní pochopení vztahu mezi etikou a podnikáním. Zaměřuje se na to, jakými cestami je vytvářen zisk ve vazbě na dlouhodobou udržitelnost podnikání. Předmět je vhodný zejména pro studenty, kteří se v budoucnu chtějí orientovat na oblast podnikání nebo firemního života, aby získali reálné povědomí o podnikatelském prostředí a aby byli připraveni na nešvary společnosti, učili se jim čelit a přitom se snažili usilovat o zlepšení stavu.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu Základy společenských věd nebo Občanská nauka, nepožadují se další technické nebo společenskovědní znalosti, vítána je obecná orientace v základech psychologie, sociální psychologie, sociologie, event. filozofie, zájem o etická témata a o poznávání stavu společnosti.

Korekvizity

Znalost základů ekonomických teorií, pochopení fungování trhu a tržních mechanismů, orientace v ekonomických směrech v historii a dnes, osobnosti světové a české ekonomie, firemní kultura a strategie, styly řízení, veřejná správa, sociálně psychologické charakteristiky manažera, řízení týmů, sociální komunikace, vedení porad, zásady správné prezentace, public relations, reklama a manipulace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní na přednáškách doprovázených obrazovým materiálem. Nosná teoretická témata jsou obohacena doplňujícími rozšiřujícími tématy dle zájmu studentů, přičemž každý student si individuálně připraví prezentaci na vybrané téma z oblasti etiky, ve které uceleně zachytí vybraný etický problém v praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teoretické i aplikované etice formou písemky z teoretické části učiva. Zároveň zpracují seminární práci nebo prezentaci na zvolené téma z etiky, ve které zachytí vybraný etický problém. Celkové hodnocení studenta sestává z prověření znalosti teorie (60%) a ze seminární práce (prezentace), ve které student prokáže schopnost popsat, analyzovat a uchopit problém z oblasti etiky (40%).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Koncepce a přínos etiky. Manažerská a podnikatelská etika. Etika a morálka.
2. Základní prvky etických teorií. Tradiční a moderní pojetí. Úvod do dějin etiky. Člověk a etika.
3. Historicko-vývojové proměny etiky, významné etické směry a osobnosti, odkaz pro současnost.
4. Novověká etika. Relativismus, materiální etika hodnot, pozitivismus, nové koncepce etiky. Soudobé etické směry.
5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
6. Úvod do etiky managementu. Etika řízení a odpovědnosti. Etický rozhodovací proces.
7. Vztah mezi etikou a podnikáním. Osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky osobnosti.
8. Manažer a etika – perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti.
9. Implementace etiky, podstata a význam. Morální rozvoj firmy. Public relations.
10. Integrace etiky do firemní kultury. Role etické strategie v rozvoji firmy. Společenská odpovědnost firem.
11. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele.
12. Etický kodex, příklady. Etický auditing firmy. Neetické projevy jednání, prevence a jejich řešení.
13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

Cíl

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Koncepce a přínos etiky. Manažerská a podnikatelská etika. Etika a morálka.
2. Základní prvky etických teorií. Tradiční a moderní pojetí. Úvod do dějin etiky. Člověk a etika.
3. Historicko-vývojové proměny etiky, významné etické směry a osobnosti, odkaz pro současnost.
4. Novověká etika. Relativismus, materiální etika hodnot, pozitivismus, nové koncepce etiky. Soudobé etické směry.
5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
6. Úvod do etiky managementu. Etika řízení a odpovědnosti. Etický rozhodovací proces.
7. Vztah mezi etikou a podnikáním. Osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky osobnosti.
8. Manažer a etika – perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti.
9. Implementace etiky, podstata a význam. Morální rozvoj firmy. Public relations.
10. Integrace etiky do firemní kultury. Role etické strategie v rozvoji firmy. Společenská odpovědnost firem.
11. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele.
12. Etický kodex, příklady. Etický auditing firmy. Neetické projevy jednání, prevence a jejich řešení.
13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.