Detail předmětu

Účetnictví

FAST-CV083Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na základní pravidla vedení hospodářské evidence, jejího smyslu a významu pro potřeby stavebních ekonomů. Studentům jsou vysvětleny zákonné limity, tj. právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb. a platné postupy účtování. Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti v oblasti vedení účetnictví, pochopí souvislost účetnictví s daňovým systémem a jejich významu a smyslu pro potřeby hospodářské praxe. Získají základní dovednosti v oblasti finančního účetnictví, osvojí si schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Korekvizity

Znalosti cen a ekonomiky podniku.

Doporučené volitelné složky programu

Vhodná spoluúčast na projektech zaměřených na evidenci a vyhodnocování hospodářských jevů v podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je prokázat v řešení typických účetních případů hospodářské praxe schopnost aplikace získaných teoretických poznatků a ekonomického myšlení. Zkouška se sestává z písemné části a ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu. Budou stanoveny limity pro jednotlivé stupně hodnocení. Celkový zisk 100 bodů z písemné zkoušky. Limit pro postup k ústní části zkoušky - 51 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. – 2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.
4. – 5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.
6. – 7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.
8. Zúčtovací vztahy.
9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
10. – 11. Náklady a výnosy.
12. – 13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Cíl

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.
4. – 5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.
6. – 7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.
8. Zúčtovací vztahy.
9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
10. – 11. Náklady a výnosy.
12. – 13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Podstata a význam účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
3.- 4. Rozvaha. Změny v rozvaze.
5.- 6. Oceňování aktiv a závazků.
7. - 8. Náklady a výnosy. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty.
9.-10. Peněžní toky.
11.-12. Právní úprava účetnictví v ČR. Harmonizace účetnictví. Aplikace IFRS.
13. Zápočet