Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

FAST-CS053Ak. rok: 2018/2019

Základy krajinné ekologie. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace
Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.
Ekologická stabilita, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana krajiny.
Revitalizace vodních systémů krajiny, revitalizace malých vodních toků v krajině, dotační programy pro CR.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti z oblasti krajinné ekologie, mapování a hodnocení krajiny, ekologická stabilita, vliv těžby na krajinu a způsoby její rekultivace, ochrana krajiny.

Prerekvizity

Základní znalosti přírodovědných předmětů

Korekvizity

Stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability, protierozní opatření, revitalizace vodních toků

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky formou Power Point prezentace, doplněné ústním výkladem. Videodokument k vybraným tématům.
Cvičení - příprava k mapování krajiny, mapování v terénu, vyhodnocení mapování a vypracování seminární práce. Power Point prezentace seminární práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
- prezence ve cvičeních,
- prezentace projektu Mapování a vyhodnocení krajiny,
- písemná zkouška a
- odevzdání projektu a jeho prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní.
2. Krajina kulturní. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny.
3. - 4. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací.
5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability.
6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny.
7. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy.
8. Dotační programy, příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.

Cíl

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, vliv lidské činnosti, revitalizace krajiny, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability, revitalizace vodních systémů v krajině

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-C-MI magisterský navazující

  obor X , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní.
2. Krajina kulturní. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny.
3. - 4. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací.
5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability.
6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny.
7. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy.
8. Dotační programy, příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line.
2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování.
3. - 6. Projekt mapování a vyhodnocení krajiny.
7. - 8. Prezentace jednotlivých projektů.