Detail předmětu

Provádění vodních staveb

FAST-CR002Ak. rok: 2018/2019

Příprava staveb - plánovací, projektová, prováděcí.
Zemní a skalní práce - výkopy a násypy, technologické postupy, nasazení mechanizmů a jejich sestav.
Provádění a mechanizace betonářských prací - bednění a odbedňování, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování betonu, armovací práce.
Potrubářské práce - trubní materiály a jejich používání, kladečské práce, odzkušování položeného potrubí.
Zpevňovací a dotěsňovací práce
Zařízení staveniště.
Sestavení harmonogramu stavebních prací.
Bezpečnost při práci na stavbách.
Provozní evidence staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá základní znalosti z oblasti dodržování bezpečnostních předpisů, plánování, přípravy a provádění staveb a o možnosti využití a nasazení stavebních strojů. Bude schopen sestavit základní harmonogram postupu stavebních prací, včetně zpracování projektu organizace výstavby.

Prerekvizity

Mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, zásady zakládání staveb, zásady navrhování betonových konstrukcí

Korekvizity

geologie, pedologie, pozemní stavitelství

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Součástí bude odborná exkurze a konzultace s odborníkem z oblasti krajinné ekologie.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních alespoň z 80%, odevzdání projektu, vypracování dílčích projektů ve cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Etapizace výstavby
2. Návrh otevřené stavební jámy
3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla
4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů
6. Návrh dopravy na staveništi
7. Návrh objektů zařízení staveniště
8. Dokončovací práce
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
10.Bezpečnostní předpisy

Cíl

Realizace jednotlivých druhů stavebních prací, nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů. Časový postup výstavby. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Etapizace výstavby
2. Návrh otevřené stavební jámy
3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla
4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů
6. Návrh dopravy na staveništi
7. Návrh objektů zařízení staveniště
8. Dokončovací práce
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
10.Bezpečnostní předpisy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh etapizace výstavby
2. Návrh otevřené stavební jámy
3. Odvodnění staveniště, stavební čerpadla
4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků, technologie provádění, nasazení mechanizmů
6. Návrh dopravy na staveništi
7. Návrh objektů zařízení staveniště
8. Dokončovací práce
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
10.Bezpečnostní předpisy