Detail předmětu

Inženýrská pedagogika

FAST-CZ054Ak. rok: 2018/2019

Pedagogika, inženýrská pedagogika, obecná didaktika, oborová a předmětová didaktika, kurikulum, klíčové kompetence, rámcový vzdělávací program, cíle výuky, vyučovací metody, aktivizační metody, didaktické zásady, humanizační tendence, organizační formy vyučování, didaktické prostředky, literatura s didaktickou funkcí, příprava učitele na výuku, pedagogická diagnostika, didaktické testy, analýza a tvorba učebnic, výzkum v edukačních vědách, řízení školství, školský management, klima školy, tvořivá výuka, antropogenní činitelé výuky, dichotomie výchovy a vzdělávání, realizace výuky, interakce a komunikace v edukačním prostředí, idealizace stavu školství.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Předmět je vhodný pro studenty, kteří mají zájem o školství a kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách. Je vhodnou průpravou pro tuto profesní orientaci.
Obsahuje teoretický vhled do problematiky realizace vyučovacího procesu v odborných technických předmětech. Seznamuje zájemce se základy učitelské profese. Výstupem je fundovaná orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, směrech a postupech využitelných ve výuce odborných technických předmětů. Pochopení významu pedagogiky jako vědy. Akcentována je optimální volba vyučovacích metod a didaktických prostředků, vč. moderní didaktické techniky se zaměřením na efektivní zvládnutí vyučovacího procesu po odborné, lidské i pedagogické stránce.
je všestranná kultivace osobnosti učitele odborných předmětů vedoucí k plné kompetenční vybavenosti na cestě k úspěšnému pedagogickému působení. Zhodnocení významu vzdělávání obecně i ve vazbě na zvolený odborný předmět.

Prerekvizity

Obecný přehled o pedagogice, inženýrské pedagogice a didaktice, zájem o školství a učitelství, komunikace v edukačním prostředí a na veřejnosti, pozorování vyučovacích metod u učitelů, citlivost a vnímavost k vedení vyučovacího procesu, schopnost rozeznání didaktických zásad ve výuce, znalost vyučovacích metod, dovednost zpracovat si přípravu k veřejnému projevu a pedagogickému vystoupení, zvládání trémy, schopnost provádět jednoduché průzkumy v edukačním prostředí a jejich zpracování, snaha poznávat edukační realitu z pohledu studenta i pedagoga.

Korekvizity

Znalost z odborných předmětů, zkušenosti s učením, specifika a zvlášnosti odborných předmětů, znalost stavařské teorie a praxe, praktická výuka, laborování a experimenty, vyhodnocení výsledků pokusů, zkušenosti s hodnocením, prezentace a teoretické prověrky, studijní literatura, vyučovací metody v technických předmětech, didaktické prostředky, moderní didaktická technika, analýza vyučovacího procesu, schopnost zhodnocení kladů a záporů výuky vyučujících.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem a ukázkami. Přednášky a informace nad rámec přednášených témat jsou v LMS Moodle. Nosná teoretická témata jsou obohacena doplňujícími rozšiřujícími tématy dle zájmu studentů, přičemž každý student si individuálně připraví prezentaci nebo seminární práci na vybrané téma z oblasti pedagogiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teoretické i aplikované pedagogice formou písemky z teoretické části učiva. Zároveň zpracují seminární práci nebo prezentaci na zvolené téma z obecné nebo aplikované pedagogiky. Celkové hodnocení studenta sestává z prověření znalosti teorie pedagogiky (60%) a ze seminární práce (prezentace), ve které student prokáže schopnost popsat, analyzovat a uchopit vybraný problém z teoretické nebo aplikované pedagogiky (40%).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do pedagogiky a inženýrské pedagogiky. Vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami.
2. Historicko-vývojové proměny pedagogiky. Přehled pedagogických směrů a osobností, zhodnocení významu.
3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Realizace kurikula v pedagogické praxi. Rámcový vzdělávací program.
4. Didaktické zásady, humanizační tendence. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Výběr učiva a jeho strukturace.
5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
6. Vyučovací metody – přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky. Zhodnocení, význam, optimální volba metod.
7. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem. Didaktické prostředky.
8. Cíle výuky. Příprava učitele na pedagogické působení. Řízení školství, školský management.
9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Správná konstrukce didaktických testů a jejich vyhodnocení.
10. Literatura s didaktickou funkcí. Učebnice, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace.
11. Osobnost učitele odborných předmětů. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství. Směry a představitelé. Shody a rozdíly.
13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech. Idealizace stavu školství.

Cíl

Orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, procesech a směrech potřebných pro techniky oreintované na oblast školství. Seznámení se základy učitelské profese. Vhodné pro studenty, kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-P-C-MI magisterský navazující

  obor X , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor N , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor N , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor V , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do pedagogiky a inženýrské pedagogiky. Vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami.
2. Historicko-vývojové proměny pedagogiky. Přehled pedagogických směrů a osobností, zhodnocení významu.
3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Realizace kurikula v pedagogické praxi. Rámcový vzdělávací program.
4. Didaktické zásady, humanizační tendence. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Výběr učiva a jeho strukturace.
5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
6. Vyučovací metody – přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky. Zhodnocení, význam, optimální volba metod.
7. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem. Didaktické prostředky.
8. Cíle výuky. Příprava učitele na pedagogické působení. Řízení školství, školský management.
9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Správná konstrukce didaktických testů a jejich vyhodnocení.
10. Literatura s didaktickou funkcí. Učebnice, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace.
11. Osobnost učitele odborných předmětů. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství. Směry a představitelé. Shody a rozdíly.
13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech. Idealizace stavu školství.