Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

FAST-CC052Ak. rok: 2018/2019

Chemické rovnováhy, anorganické látky a hlavní anorganické polutanty, organické látky a hlavní organické polutanty, plyny, základy analytiky vody, eutrofizace, samočištění, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a atmosférických vod.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Výsledkem výuky předmětu CC52 je znalost vybraných kapitol z hydrochemie podzemních, povrchových a atmosférických vod. Studenti budou seznámeni se základy chemických rovnovah. Budou ovládat chemii vybraných anorganických a organických látek, přirozeně se vyskytujících ve vodách. Budou mít přehled o hlavních skupinách polutantů, ohrožujících životní prostředí. Na to naváže znalost procesů, kterým tyto látky ve vodách podléhají. Ve cvičení si studenti osvojí zásady odběru vzorků a vybrané analytické metody.

Prerekvizity

Chemické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, základy hydrochemie a analytické chemie.

Korekvizity

Žádné.

Doporučené volitelné složky programu

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základními výukovými metodami v tomto předmětu jsou přednášky a laboratorní cvičení. Součástí laboratorních cvičení jsou prezentace studentů, zpracovávající vybraná hydrochemická témata, a měření na lokalitě, zaměřené na odběr vzorků a metody in situ.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou zápočtu je docházka do laboratorních cvičení ve smyslu studijního a zkušebního řádu, protokoly ze všech absolvovaných cvičení a prezentace zaměřená na vybrané hydrochemické téma.
Zkouška je formou písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Chemické rovnováhy, pH
Anorganické makrosložky, železo, mangan
Hliník, síra, křemík, bor, halogeny
Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny
Dusík, fosfor
Organické látky
Přeměny látek ve vodním prostředí
Životní prostředí a jeho ochrana
Anorganické polutanty ve vodách
Organické polutanty ve vodách
Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek
Přírodní vody atmosférické, podzemní, minerální, mořské
Přírodní vody povrchové, eutrofizace, samočištění

Cíl

vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Chemické rovnováhy, pH
Anorganické makrosložky, železo, mangan
Hliník, síra, křemík, bor, halogeny
Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny
Dusík, fosfor
Organické látky
Přeměny látek ve vodním prostředí
Životní prostředí a jeho ochrana
Anorganické polutanty ve vodách
Organické polutanty ve vodách
Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek
Přírodní vody atmosférické, podzemní, minerální, mořské
Přírodní vody povrchové, eutrofizace, samočištění

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty
Stanovení neutralizačních kapacit a nerovnovážných koncentrací oxidu uhličitého
Fotometrické metody, sestrojení kalibrační křivky, stanovení orthofosforečnanů
Stanovení dusičnanů
Aktivní chlor a jeho reakce s amoniakem
Redoxní reakce, redukce dichromanu siřičitanem
Biochemická spotřeba kyslíku
Senzorické vlastnosti vody
Prezentace seminární práce
Prezentace seminární práce
Měření na lokalitě
Měření na lokalitě
Zápočet