Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-CS002Ak. rok: 2018/2019

Geografické informační systémy nabízejí nástroje a operace schopné simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí zpracovávat data v digitálních technologiích.
Naučí se pracovat s GIS aplikacemi.
Získají zkušenosti s prací v GIS aplikacích v oblasti vodního hospodářství.
Naučí se generovat digitální modely terénu v různých GIS aplikacích.
Naučí se základům a historii GIS aplikací a jejich propojení.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblastí Hydrologie, Úprava odtokových poměrů v povodí,Základní práce s PC,

Korekvizity

Základní znalosti z ochrany krajinných území, hydropedologie, pozemkových úprav, vodní hospodářství krajiny, Ochrana a organizace povodí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení, vypracování a odevzdání zadání cvičení v papírové nebo elektronické podobě, absolvování písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem výuky geografických informačních systémů v životním prostředí je poskytnout studentům základní informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je věnována pojetí, historii a základům GISů, zaměření na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky GIS, představení ArcGIS aplikací, základní práce s ArcGIS aplikacemi, WMS připojení.
2. Souřadné systémy, georeferencování.
3. Základní práce se vzorovými daty. Přichystání dat. Tvorba mapových výstupů (layoutu).
4. Editace v ArcGIS, tvorba nových shapefilových vrstev, práce s nástroji v ArcToolbox, tvorba textu a popisků.
5. Předání nových dat, na kterých pracují studenti sami, tak jak se naučily v předchozích cvičeních. Základní nastavení projektu, Tvorba mapových výstupů (layoutu).
6. Tvorba DMT v prostředí ArcGIS a základní topografické a hydrologické modelování.
7. a 8. Příprava dat v ArcGIS pro výpočet v programu DesQ.
9. Příprava dat pro výpočet erozního smyvu.
10. Příprava vstupních dat v ArcGIS pro program ATLAS.
11. Práce v programu ATLAS, tvorba DMT, podélné a příčné řezy polních cest.
12. Práce v programu ATLAS - pokračování, podélné a příčné řezy polních cest.
13. Zápočet