Detail předmětu

Balneotechnika

FAST-CP001Ak. rok: 2018/2019

Lázeňství komunální. Návštěvnost, potřeba vodní plochy.
Úprava bazénové vody - mechanické předčištění, filtrace koagulační, náplavná a sorpční, úprava pH, dezinfekce vody, odstraňování řas.
Intenzita recirkulace bazénové vody, návrh rozvodného systému a čerpadel.
Proudění vody v bazénu, homogenita koncentrace dezinfekčních prostředků.
Bazény po stavební stránce, konstrukční materiály, tvary, materiály povrchů, zakládání a provádění bazénů.
Vodní a tepelné hospodářství bazénového areálu.
Lázeňství léčebné - minerální a termální vody, jímání, doprava a akumulace těchto vod, zřídelní struktury, peloidy a jejich využití.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu zvládne navrhnout úpravu bazénové vody, a to od stanovení vodní plochy bazénů, návštěvnosti, intenzity recirkulace bazénové vody, množství ředící vody, návrhu vyrovnávací nádrže, mechanického předčištění a vhodného druhu filtrace až po chemické hospodářství bazénového areálu. Student zvládne navrhnout tvary, konstrukce a materiály bazénů. Student rovněž navrhne vodní hospodářství celého areálu. Student získá přehled i o minerálních a termálních vodách, o jímání, dopravě a akumulaci těchto vod a také o peloidech a jejich použití.

Prerekvizity

Základní znalosti z hydrauliky, chemie vody, úpravy a dopravy vody.

Korekvizity

Nejsou vyžadovány.

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů technologií úpravy bazénové vody, trubních materiálů, tvarovek a armatur.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky jsou prezentovány v PowerPointu. V rámci cvičení studenti počítají příklady a rovněž zpracovávají seminární práci, kterou v závěru semestru prezentují v PowerPointu. V rámci jednoho výukového týdne jsou přednáška a cvičení nahrazeny exkurzí do vybraného plaveckého areálu.

Způsob a kritéria hodnocení

K úspěšnému absolvování cvičení je nutná docházka do cvičení s povolenými pouze dvěma absencemi, odevzdání všech vypočítaných příkladů, odevzdání a prezentace seminární práce. Příklady jsou bodovány a podmínkou udělení zápočtu je dosažení nejméně 60% z celkového počtu bodů.
Ke zkoušce je student připuštěn pouze se zápočtem z daného předmětu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit obě části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vymezení oboru, historie, fyziologické účinky koupelí a plavání. Návrhové parametry bazénů - vodní plocha.
2. Návštěvnost. Jakost bazénové vody.
3. Stanovení recirkulačního množství vody. Mechanické předčištění. Filtrace.
4. Koagulační filtrace. Náplavná filtrace.
5. Sorpce. Úvod do dezinfekce bazénových vod. Chlorování.
6. Dezinfekční účinnost chloru. Vedlejší produkty chlorování. Chlorové hospodářství.
7. Ozonizace. Další možnosti dezinfekce vody. Odstraňování řas.
8. Snižování rozpustných látek. Rozvody bazénové vody. Gravitační část bazénového okruhu. Vyrovnávací nádrž.
9. Exkurze.
10.Návrh potrubí a čerpadel. Tvary a rozměry bazénů.
11.Stavba bazénů - staviva, povrchy, zakládání, spáry a prostupy. Vodní hospodářství bazénového areálu.
12.Likvidace bazénových vod. Tepelné hospodářství bazénového areálu. Ostatní objekty komunálního lázeňství.
13.Lázně léčebné - minerální a termální vody, geologické typy zřídel, peloidy.

Cíl

Seznámit studenty se sociologickými základy lázeňství jako výchozími parametry návrhu, specifikovat rozdíly úpravy vody v lázeňství a vodárenství, uvést specifika hydraulických řešení v balneotechnice, uvést vazby vodního hospodářství lázní na další profese, zejména vytápění a stavební řešení, moderní trendy v lázeňství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vymezení oboru, historie, fyziologické účinky koupelí a plavání. Návrhové parametry bazénů - vodní plocha.
2. Návštěvnost. Jakost bazénové vody.
3. Stanovení recirkulačního množství vody. Mechanické předčištění. Filtrace.
4. Koagulační filtrace. Náplavná filtrace.
5. Sorpce. Úvod do dezinfekce bazénových vod. Chlorování.
6. Dezinfekční účinnost chloru. Vedlejší produkty chlorování. Chlorové hospodářství.
7. Ozonizace. Další možnosti dezinfekce vody. Odstraňování řas.
8. Snižování rozpustných látek. Rozvody bazénové vody. Gravitační část bazénového okruhu. Vyrovnávací nádrž.
9. Exkurze.
10.Návrh potrubí a čerpadel. Tvary a rozměry bazénů.
11.Stavba bazénů - staviva, povrchy, zakládání, spáry a prostupy. Vodní hospodářství bazénového areálu.
12.Likvidace bazénových vod. Tepelné hospodářství bazénového areálu. Ostatní objekty komunálního lázeňství.
13.Lázně léčebné - minerální a termální vody, geologické typy zřídel, peloidy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky lázeňství. Zadání seminární práce.
2. Příklad 1 - Návrh bazénových ploch a areálu koupaliště.
3. Dokončení příkladu 1 - Grafické zpracování areálu koupaliště.
4. Příklad 2 - Výpočet základní kapacity bazénových ploch, kapacitní, hodinové a denní návštěvnosti.
5. Příklad 3 - Návrh základních prvků recirkulační úpravny bazénové vody.
6. Příklad 4 - Návrh potrubí tlakového filtru a homogenizačního zařízení.
7. Příklad 5 - Návrh chemického hospodářství úpravny bazénových vod. Kontrola postupu řešení seminární práce.
8. Příklad 6 - Návrh objemu vyrovnávací nádrže, potrubí a množství ředící vody.
9. Exkurze.
10.Příklad 7 - Výškové a chemicko-technologické schéma recirkulační úpravny bazénových vod.
11.Příklad 8 - Výpočet tepelných ztrát navržených bazénů.
12.Odevzdání a prezentace seminárních prací.
13.Zápočet.