Detail předmětu

Využití GIS ve vodním hospodářství

FAST-DS77Ak. rok: 2018/2019

Geografické informační systémy nabízejí velké množství nástrojů a operací schopných simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Prerekvizity

Hydraulika,Hydrologie,Pozemkové úpravy,

Doporučená nebo povinná literatura

Burrough, P.A. & McDonnell, R.A: Principles of Geographical Information Systems. Spatial Information Systems and Geostatistics. OXFORD publishing 1998
kolektiv: Using ArcMAP. ESRI Press 2004
kolektiv: Using ArcGIS Spatial Analyst. ESRI Press 2002
MORGAN, R.P.C. a NEARING, M.A: Handbook of Erosion Modelling. Wiley-Blackwell. 2011

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou
2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách
3. Prostorové analýzy
4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE
5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin
6. Vodohospodářský GIS - obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy
7-13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL,GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace

Cíl

Cílem výuky geografických informačních systémů ve vodním hospodářství je poskytnout studentům doktorandského studia informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou
2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách
3. Prostorové analýzy
4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE
5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin
6. Vodohospodářský GIS - obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy
7-13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL,GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace