Detail předmětu

Krajinné inženýrství a hydromeliorace

FAST-DS75Ak. rok: 2018/2019

Historie a vývoj krajinného inženýrství a hydromeliorací, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb
Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Prerekvizity

Hydrologie, Hydropedologie, Vodní hospodářství krajiny

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do problematiky krajinného inženýrství a hydromeliorací
2.Vodní režim zamokřených půd
3.Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání
4.Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží
5.Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů ,dimenzování drenáže
6.Univerzální rovnice Wishmeier –Smithova
7.Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu
8.Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku
9.Návrh opatření ochrany a organizace povodí
10.Technická a biotechnická opatření v povodí
11.Návrh základních funkčních parametrů navržených opatření
12.Terasování , plošné terénní urovnávky
13.Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO

Cíl

Podrobné teoretické a praktické seznámení doktorandů s problematikou krajinného inženýrství a hydromeliorací se zvláštním zřetelem na teoretické a praktické aspekty navrhování protierozní a protipovodňové ochrany a odvodnění v kontextu krajinného řešení v návaznosti na územní systémy ekologické stability.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do problematiky krajinného inženýrství a hydromeliorací
2.Vodní režim zamokřených půd
3.Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání
4.Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží
5.Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů ,dimenzování drenáže
6.Univerzální rovnice Wishmeier –Smithova
7.Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu
8.Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku
9.Návrh opatření ochrany a organizace povodí
10.Technická a biotechnická opatření v povodí
11.Návrh základních funkčních parametrů navržených opatření
12.Terasování , plošné terénní urovnávky
13.Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO