Detail předmětu

Stavební mechanika

FAST-DD61Ak. rok: 2018/2019

Opakování a prohloubení znalostí MKP. Úvod do nelineární mechaniky. Tenzory, míry deformace a napjatosti, souřadnicové systémy, metody řešení, tečna matice tuhosti, materiálová a geometrická tuhost, dva základní přístupy k řešení nelinearity, numerické metody řešení nelineárních algebraických rovnic. Energetické principy ve statice, stabilita, statické nelineární modely a jejich řešení, nelineární jevy ve statice konstrukcí – kolaps, ztráta stability, bifurkace a katastrofy, spontánní narušení symetrie. Energetické principy v dynamice, konzervativní/disipativní dynamické systémy, řešení a vyšetřování dynamických systémů, numerické metody, fázový prostor a trajektorie v dynamickém systému, nelineární jevy v dynamice.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Základní znalosti v mechanice těles, maticová a vektorová analýza, infinitezimální počet, základy numerické matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zajímavé úlohy stavební mechaniky; rovnost momentů nad podporou a v poli, optimální a proměnlivý průřez, navržení tvaru na zatížení
2. Předpoklady lineární mechaniky prutů – zachování tvaru a rovinnosti průřezu (plasticita, stěna, kroucení, smykové ochabnutí), malé deformace (zatížení momentem, silou), lineární materiál
3. Výjimkové případy, mechanismy, sledující zatížení
4. Měření pracovních diagramů nelineárních materiálů
5. Měření průhybu štíhlé konzoly, vzpěradlo, katastrofické stroje
6. Energetické principy ve statice, stabilita
7. Vytváření statických nelineárních modelů a jejich řešení
8. Nelineární jevy ve statice konstrukcí – kolaps, ztráta stability (vzpěr, ohyb konzoly, ohyb rámu, vzpěradlo), bifurkace a katastrofy (vzpěr), spontánní narušení symetrie (vzpěr, kroucení)
9. Energetické principy v dynamice (Lagrangeova funkce, Hamiltonova funkce)
10. Vytváření dynamických modelů, dynamické systémy (definice, konzervativní/disipativní systém)
11. Řešení a vyšetřování dynamických systémů, numerické metody
12. Fázový prostor a trajektorie v dynamickém systému
13. Nelineární jevy v dynamice

Cíl

Předmět je orientován pro posluchače doktorského studia s cílem prohloubit jejich znalosti v oblasti stavební mechaniky. Témata jsou vybraná se zřetelem k jejich uplatnění při pokročilé analýze stavebních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zajímavé úlohy stavební mechaniky; rovnost momentů nad podporou a v poli, optimální a proměnlivý průřez, navržení tvaru na zatížení
2. Předpoklady lineární mechaniky prutů – zachování tvaru a rovinnosti průřezu (plasticita, stěna, kroucení, smykové ochabnutí), malé deformace (zatížení momentem, silou), lineární materiál
3. Výjimkové případy, mechanismy, sledující zatížení
4. Měření pracovních diagramů nelineárních materiálů
5. Měření průhybu štíhlé konzoly, vzpěradlo, katastrofické stroje
6. Energetické principy ve statice, stabilita
7. Vytváření statických nelineárních modelů a jejich řešení
8. Nelineární jevy ve statice konstrukcí – kolaps, ztráta stability (vzpěr, ohyb konzoly, ohyb rámu, vzpěradlo), bifurkace a katastrofy (vzpěr), spontánní narušení symetrie (vzpěr, kroucení)
9. Energetické principy v dynamice (Lagrangeova funkce, Hamiltonova funkce)
10. Vytváření dynamických modelů, dynamické systémy (definice, konzervativní/disipativní systém)
11. Řešení a vyšetřování dynamických systémů, numerické metody
12. Fázový prostor a trajektorie v dynamickém systému
13. Nelineární jevy v dynamice