Detail předmětu

Úvod do práva ICT 2

FEKT-ZUP2Ak. rok: 2018/2019

Pojem a struktura veřejného práva ICT, fungování veřejných registrů a další užití informací veřejného sektoru, komunikace občana a státu za užití služeb informační společnosti, veřejnoprávní postih porušování práv duševního vlastnictví s důrazem na majetková práva autorská, struktura a fungování právní regulace trhů elektronických komunikací, právní úprava vydávání a užití elektronických platebních prostředků a elektronických peněz, užití informačních a komunikačních technologií v organizačních procesech veřejné správy a v procesech autoritativní aplikace práva.

Zajišťuje ústav

Přírodovědecká fakulta (PrF MU)

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním otázkám veřejnoprávní regulace ICT, analyzovat a řešit konkrétní právní problémy správní a trestní jurisdikce na internetu, analyzovat a řešit konkrétní právní problémy fungování veřejných rejstříků a kontaktních míst veřejné správy, řešit právní otázky související se zpracováním a dalším užitím informací veřejného sektoru (PSI), kriticky hodnotit veřejnoprávní postih porušování práv duševního vlastnictví prostřednictvím služeb informační společnosti, pracovat s instituty elektronických peněz a elektronických platebních prostředků a rozumět struktuře a systému veřejnoprávní regulace trhů elektronických komunikací.

Prerekvizity

Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.

Literatura

Mates, P. a V. Smejkal. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 80-7201-614-8.
Polčák, R. Právo a evropská informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 204 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica. ISBN 978-80-210-4886-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a samostudia za užití distanční studijní opory (materiálů v interaktivní studijní osnově v IS MUNI).

Způsob a kritéria hodnocení

Průběh studia je hodnocen na základě interaktivních plnění v IS MUNI. Interaktivních plnění je celkem pět, k úspěšnému absolvování musí student úspěšně dokončit alespoň čtyři.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova:
1. Úvod do veřejného práva informačních a komunikačních technologií
2. Veřejnoprávní jurisdikce on-line
3. Základní registry veřejné správy, veřejné rejstříky
4. Právní režim informací veřejného sektoru
5. eDemokracie, eVolby, eSbírka
6. eJustice, justiční informační systémy
7. eFinance (elektronické platební prostředky, elektronické peníze, virtuální peníze)
8. Elektronická komunikace orgánů veřejné správy, datové schránky
9. Veřejnoprávní ochrana práva duševního vlastnictví
10. Osobní údaje v informačních systémech
11. Právní regulace trhů elektronických komunikací
12. Trestní postih protiprávního jednání on-line
13. Případové studie komplexních situací aplikace veřejného práva v prostředí informačních sítí

Cíl

Cílem předmětu je přehledovým způsobem analyzovat instituty veřejného práva dopadající na nasazení informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě a v procesech autoritativní aplikace práva. Předmět je rozdělen na jednotlivé tematické části v návaznosti na aktuálně právně exponované otázky běžného života informační společnosti zahrnující působnost veřejného práva v prostředí informačních sítí, ochranu osobních údajů, právní otázky eGovernmentu a eJustice, veřejnoprávní postih porušování práv duševního vlastnictví, základy práva elektronických komunikací apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor