Detail předmětu

Počítačové projektování výrob, logistika a ekologie výroby

FEKT-KPPVAk. rok: 2018/2019

Předmět se věnuje aktuální problematice průmyslu 4.0, postupu zpracování technologického projektu výroby, kapacitním propočtům,rozboru výrobních nákladů, projektování kontroly a zkoušení, projektování jakosti, výrobní logistice, rozmístění strojů a zařízení, projektování vedlejších provozů, zásobovací logistice, skladovací logistice, distribuční logistice, controlling, ekologickím aspektům, normě ISO 14 000 a normám související, projektování pracovního prostředí, projektování energetických systémů, ekonomickému hodnocení a realizaci investičních akcí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Počítačové projektování výrob, logistika a ekologie výroby (KPPV):
- je připraven pro to aby se aktivně zapojil do práce jakéhokoliv projektového týmu
- zná a je schopen použít vhodnou metodu pro technologické projektování výrob
- umí s využitím nabytých teoretických znalostí a praktických dovedností navrhnout projekt
racionalizace i inovace výroby a také nové výroby z oblasti elektrotechniky
- je schopen optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- je schopen pracovat s normou ISO 14 000 a normami souvisejícími

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kubálek T., Kubálková M., Řízení projektů v MS Project (CS)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Bazala J., Logistika v praxi, Verlag Dashofer (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná.
Závěrečná zkouška:
seminární práce - max.20b
zkouška - max.80b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Průmysl 4.0 a jeho aspekty. Charakteristika a prostředky elektronické definice výrobku (EPD - Electronic Product Definition), vazby mezi složkami.
2) Nástroje průmyslu 4.0. Struktura výrobku, struktura dat, databáze informací, sdílení dat v aktuálním čase, paralelní práce na projektu.
3) Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce.
4) Vytváření a spravování struktury výrobku, komunikaci a správu i integraci dat, řízení datových toků.
5) Kapacitní propočty a rozbor výrobních nákladů.
6) Projektování kontroly a zkoušení, projektování jakosti.
7) Výrobní logistika.
8) Rozmístění strojů a zařízení.
9) Projektování vedlejších provozů.
10) Zásobovací logistika, skladovací logistika, distribuční logistika.
11) Ekologické aspekty, norma ISO 14 000 a normy související.
12) Projektování pracovního prostředí, projektování energetických systémů.
13) Ekonomické hodnocení a realizace investičních akcí.

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí problematiky projektování výrobních systémů a logistiky. Seznámení se základními pojmy a s metodikou činností při technologickém projektování,s postupy a volenými metodami týkajícími se účasti technologa při zpracování projektů výroby. V počítačových cvičeních jsou studenti seznámeni s počítačovou podporou technologického projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-MET , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor