Detail předmětu

Fyzikální proseminář I

FSI-0FPAk. rok: 2018/2019

Předmět Fyzikální proseminář I doplňuje učivo probírané v rámci přednášky Obecná fyzika I oboru Fyzikální inženýrství. Studenti si vhodnou formou osvojují a procvičují základy klasické fyziky tak, aby byli schopni zákonitosti užít při řešení jednodušších fyzikálních i technických problémů. Osvojované znalosti patří do fyzikálního základu technických disciplin.

Výsledky učení předmětu

Systemizace jednotek fyzikálních veličin, manipulace s rovnicemi obsahujícími fyzikální veličiny. Znalosti definic, zákonů a podmínek jejich platnosti v oblastech uvedených v osnově. Důraz je kladen na pěstování dovednosti řešit fyzikální a technické problémy na základě obecných znalostí získaných na přednášce.

Prerekvizity

Znalost středoškolské matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001.
http://physics.fme.vutbr.cz
Feynman, R. P., Leigton, R. B., Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky. Fragment 2000.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Uděluje se klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět je koncipován tak, aby podporoval aktivní přístup studentů k náplni jejich studia. Probíraná témata mají možnost vybírat právě studenti. Cílem je schopnost aktivně sledovat výklad formou intenzivní spolupráce vyučující - student.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro úspěšné absolvování předmětu je účast povinná. V případě omluvené neúčasti se student individuálně domluví s vyučujícím na způsobu náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova z větší části koresponduje s přednáškou Obecná fyzika I. Obsah probírané látky je dosti závislý na momentálním stavu znalostí přítomných studentů a je průběžně přizpůsobován jejich potřebám.