Detail předmětu

Fyzikální proseminář III

FSI-0FOAk. rok: 2018/2019

Předmět Fyzikální proseminář III doplňuje učivo probírané v rámci přednášky Obecná fyzika III oboru Fyzikální inženýrství. Studenti si vhodnou formou osvojují a procvičují kapitoly kmitání a vlnění tak, aby byli schopni zákonitosti užít při řešení některých fyzikálních i technických problémů. Osvojované znalosti patří do fyzikálního základu technických disciplin.
Kmity. Kinematika, dynamika, energie. Tlumený oscilátor. Vynucené kmity a rezonance. Anharmonické kmity.
Vlny. Vlnová rovnice. Superpozice a interference. Zvukové a elektromagnetické vlny. Optika.

Výsledky učení předmětu

Znalosti definic, zákonů a podmínek jejich platnosti v oblastech uvedených v osnově. Důraz je kladen na pěstování dovednosti řešit fyzikální problémy na základě obecných znalostí získaných na přednášce.

Prerekvizity

Integrální a diferenciální počet. Newtonovy zákony. Mechanická práce a energie.

Doporučená nebo povinná literatura

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001.
Main, I. G.: Kmity a vlny ve fyzice. Academia 1990.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Uděluje se klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět je koncipován tak, aby podporoval aktivní přístup studentů k náplni jejich studia. Kapitoly a témata mají možnost vybírat právě studenti. Cílem je schopnost aktivně sledovat výklad formou intenzivní spolupráce vyučující - student.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro úspěšné absolvování předmětu je účast povinná. V případě omluvené neúčasti se student individuálně domluví s vyučujícím na způsobu náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova z větší části koresponduje s přednáškou Obecná fyzika III. Obsah probírané látky je dosti závislý na momentálním stavu znalostí přítomných studentů a je průběžně přizpůsobován jejich potřebám.