Detail předmětu

Metody přípravy nízkodimenzionálních struktur

FSI-TNSAk. rok: 2018/2019

Technologie přípravy nanomateriálů a nanostruktur. Řízené a samo-uspořádávací principy. Analytické metody a metodika v nanovědách. Fyzikální principy technologií, měření a jevů na úrovni nanometrů. Praktické příklady materiálů, heterostruktur a jejich aplikací.

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o základních technologiích pro přípravu nano-materiálů a nano-struktur, analytickými metodami a metodikami pro zkoumání jejich vlastností, souvisejícími fyzikálními principy a současnými i budoucími aplikacemi v tomto oboru.

Prerekvizity

Obecná fyzika, elektronové transportní jevy, energetické pásové diagramy, interakce světla s látkou, stavba látek, molekulární fyzika (základní pojmy), kvantová fyzika (základní pojmy).

Doporučená nebo povinná literatura

KITTEL, C: Úvod do fyziky pevných látek
DEKKER, A. J.: Fyzika pevných látek
BLAKEMORE, J. S.: Solid State Physics 1997
W. A. Goddard, III, D. W. Brenner, S. E. Lyshevski, G. J. Iafrate (Ed.) Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studenta bude zohledňovat jeho práci ve cvičení a výsledky diskuze nad zadanými tématy při zkoušce (k přípravě povoleny poznámky z přednášek).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Důraz je kladen na rámcový přehled typických technologií pro přípravu nano-materiálů a nano-struktur, analytických metod a metodik pro charakterizaci jejich vlastností, včetně ilustrace na konkrétních případech, objasnění souvisejících fyzikálních principů a představení současných i budoucích aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na cvičení je povinná a je sledována vyučujícím. Způsob nahrazení zmeškané výuky ve cvičení bude stanovena vyučujícím na základě rozsahu a obsahu zmeškané výuky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Fyzikální principy technologií, měření a jevů (6h)
Technologie přípravy nanomateriálů a nanostruktur (6h)
Analytické metody a metodika v nanovědách (10h)
Příklady aplikací (4h)

Cvičení

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výpočty podpůrných teoretických příkladů, praktické demonstrace a vyzkoušení probíhají po celý semestr.

Cvičení s počítačovou podporou

3 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Viz cvičení.

Laboratoře a ateliéry

3 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Viz cvičení.