Detail předmětu

Teoretická mechanika a mechanika kontinua

FSI-TMMAk. rok: 2018/2019

Předmět představuje první část úvodního kursu teoretické fyziky.
Lagrangeovská formulace mechaniky. Hamiltonův princip nejmenší akce. Eulerovy-Lagrangeovy rovnice. Zákony zachování. Hamiltonovy rovnice. Kanonické transformace. Hamiltonova-Jacobiho rovnice. Integrace pohybových rovnic. Centrální pole. Malé kmity. Základní veličiny pro kontinuum: tenzory napětí a deformace. Rovnice kontinuity. Pohybové rovnice kontinua. Elastické kontinuum. Hookův zákon. Rovnice rovnováhy. Vlny v kontinuu. Ideální tekutiny. Eulerova a Bernoulliho rovnice. Vazké tekutiny. Navierovy-Stokesovy rovnice.

Výsledky učení předmětu

Znalost základních zákonů klasické mechaniky a schopnost je užít pro popis fyzikálních situací a systémů a vysvětlení jejich chování.

Prerekvizity

Znalosti mechaniky částic a systémů částic a mechaniky kontinua na úrovni učebnice HALLIDAY, D. - RESNICK, R. - WALKER, J.: Fyzika, VUTIUM, Brno 2001. MATEMATIKA: Vektorový a tenzorový počet.

Doporučená nebo povinná literatura

Landau L. D., Lifshic E. M.: Mechanics. Butterworth-Heineman, 2001 (EN)
Landau L. D., Lifshic E. M.: Mechanics. Butterworth-Heineman, 2001 (EN)
Landau L. D., Lifshic E. M.: Theory of elasticity. Butterworth-Heineman, 2001 (EN)
Brdička M., Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2000. (CS)
FEYNMAN, R.P.-LEIGHTON, R.B.-SANDS, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment, 2001 (CS)
Hand L. N., Finch J. D.: Analitical Mechanics. CUP, 1998. (EN)
Brdička M., Hladík A.: Teoretická mechanika. Academia, Praha 1987. (CS)
Brdička M., Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ZÁPOČTU je získání minimálně 50 bodů. Body se získají především za písemné práce, které se budou psát ve cvičeních a budou celkově tři. Účast je nutná nejméně na dvou. V každé práci budou dva příklady, první ze základního kurzu fyziky a druhý z probírané látky. Za první příklad lze získat 10 bodů, za druhý 20. Kromě toho lze získat až 10 bodů za aktivitu ve cvičeních.
ZKOUŠKA se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje čtyři problémy, z toho dva z mechaniky hmotných bodů a tuhých těles a dva z mechaniky kontinua. Příklady jsou podobné těm, které byly zadány pro přípravu k písemným pracem v semestru, a příkladům zadaným k domácímu řešení. V ústní části vedené formou rozhovoru student musí prokázat přiměřenou orientaci v problematice vymezené v podrobné osnově.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je získat základní poznatky z teoretické mechaniky a být schopen je užít pro popis chování jednoduchých fyzikálních systémů. Předmět rovněž připravuje pro studium dalších partií teoretické fyziky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních, zejména minimálně na dvou ze tří kontrolních testů, je kontrolována. Způsoby nahrazení neúčasti stanoví učitel.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. MECHANIKA HMOTNÝCH BODŮ
A) Principy
1.Hamiltonův variační princip
2.Lagrangeovy rovnice
3.Zákony zachování (Zákony zachování a symetrie.)
4.Kanonické rovnice (Hamiltonovy kanonické rovnice. Kanonické transormace. Poissonovy závorky.Liouvillova věta. Hamiltonona-Jacobiho rovnice.)
B) Aplikace
5. Integrace pohybových rovnic (Jednorozměrný pohyb. Pohyb v centrálním poli. Srážky částic.)
6. Pohyb tuhého tělesa
7. Malé kmity (Kmity soustav. Normální souřadnice. Přechod ke kontinuu - vlnová rovnice.)
II. MECHANIKA KONTINUA
A) Teorie pružnosti
1. Tenzor deformace
2. Tenzor napětí
3. Hookův zákon
4. Termodynamika deformace
5. Rovnice rovnováhy izotropních pružných těles
6. Pohybová rovnice izotropního pružného tělesa. Vlny
B) Hydrodynamika
7. Kinematika tekutin
8. Rovnice kontinuity
9. Pohybová rovnice: ideální tekutiny (Eulerovy rovnice, Bernoulliova rovnice), vazké tekutiny (Navierovy-Stokesovy rovnice)

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=1051