Detail předmětu

Prevence chemických havárií

FCH-BCO_PZHAk. rok: 2018/2019

Charakteristika závažných chemických havárií. Prevence závažných chemických havárií. Zařazení objektů (zařízení) s nebezpečnými chemickými látkami do základních skupin A nebo B a jejich charakteristiky. Analýza a hodnocení rizik závažné chemické havárie. Bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva. Vnitřní a vnější havarijní plán. Pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Stanovení zóny havarijního plánování a informování veřejnosti o jejím rozsahu a bezpečnostních opatřeních. Hodnocení chemických nehod a chemických havárií.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zvýšení znalostí a kompetencí studentů se projeví zejména v těchto oblastech:
a) Absolventi předmětu budou chápat vzájemné vztahy v prevenci závažných chemických havárií.
b) Absolventi budou na základě svých znalostí schopni určit zařazení objetu nebo zařízení do skupiny A nebo B.
c) Studenti budou schopeni navrhnout metody analýzy a hodnocení rizik, doporučit vhodné SW nástroje pro řešení dopadů závažných chemických havárií.
d) Absolvování kurzu je předpokladem pro možnost studia v předmětu MCO_DSZ, navazujícího studijního programu.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít základní znalosti fyzikální chemie, organické, anorganické a enviromentální chemie. Dalším předpokladem úspěšného splnění kurzu je mírně pokročilá počítačová gramotnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Mašek, I., Mika, O., J., Zeman, M.: Prevence závažných průmyslových havárií, VUT Brno, Chemická fakulta, Brno 2006 (CS)
Čapoun T. a kolektiv: Chemické havárie, Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky, ISBN 978-80-86640-64-8, Praha 2009. (CS)
Mika O. J., Polívka L.: Radiační a chemické havárie, Policejní akademie České republiky v Praze, ISBN 978-80-7251-321-5, Praha 2010. (CS)
Mika O. J.: Průmyslové havárie, TRITON, ISBN 80-7254-455-1, Praha 2003. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Studium je ukončeno závěrečnou konzultací a ústní zkouškou z rozsahu přednesené látky odpovídající danému ročníku studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

BLOK I:
1. Charakteristika závažných chemických havárií
2. Historie prevence závažných chemických havárií
3. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi
BLOK II:
4. Zařazení objektů (zařízení) s nebezpečnými látkami do základních skupin
5. Analýza a hodnocení rizik závažné chemické havárie
6. Bezpečnostní program prevence závažné havárie
7. Bezpečnostní zpráva
8. Vnitřní havarijní plán
9. Vnější havarijní plán
BLOK III:
10. Stanovení zóny havarijního plánování
11. Povinné pojištění odpovědnosti za škody
12. Připravenost obyvatelstva a informování veřejnosti o závažných chemických haváriích
13. Hodnocení chemických nehod a chemických havárií

Cíl

Předmět si klade za cíle poskytnout studentům pokročilé informace o charakteristikách chemických havárií, o prevenci závažných chemických havárií včetně analýzy a hodnocení rizik a se zaměřením na organizačně-bezpečnostní a technicko-bezpečnostní opatření v oblasti chemické bezpečnosti. Prostřednictvím přednášek studenti získají pokročilé znalosti o prevenci závažných chemických havárií ve všech hlavních oblastech v souladu s platnou legislativou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na seminářích je pro studenty povinná.
Kontrola výuky v kombinovaném studiu je prováděna minimálně třemi povinnými konzultacemi v průběhu semestru.
Kontrola výuky v prezenčním studiu je realizována prostřednictvím diskuzního fóra na přednáškách, vždy po skončení celistvého bloku přednášené látky.
Je určena konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia, kontrola komplexního chápání problematiky je v této formě studia možná vypracováním seminární práce.
Je určena konzultace pro studenty denního studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor