Detail předmětu

Chemie ochrany životního prostředí

FCH-BCA_COZPAk. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu je seznámení studentů se stavem životního prostředí v ČR a úrovni kontaminace jeho jednotlivých složek.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti:

1. budou znát charakteristiky složek životního prostředí
2. budou schopni posoudit úroveň kontaminace těchto složek
3. budou ovládat základní charatekristiky významných anorganických i organických polutantů
4. budou seznámeni se způsobem jejich distribuce v jednotlivých složkách životního prostředí
5. budou schopni posoudit stav životního prostředí České republiky v evropském kontextu

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné, anorganické a organické chemie a ekologie.

Doporučená nebo povinná literatura

E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=71740 (CS)
Holoubek, I. Kočan, A. Holoubková, I. Kohoutek, J. (POPs). 1. vyd. Brno, 1999. 69 s. TOCOEN REPORT No. 149. (CS)
Doušková, B. Bůzek, F: Chemie životního prostředí. VŠCHT v Praze, 2016, (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Souhrnný písemný test a ústní zkouška z předneseného učiva.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Blok 1:
Informace o aktuálním stavu životního prostředí v České republice, posouzení jeho silných a slabých stránek a porovnání zjištěné úrovně kontaminace s legislativou ČR i EU; očekávané vývojové trendy související s ochranou jednotlivých složek životního prostředí.
Blok 2:
Základní pojmy a vztahy popisující chování a osud chemických látek v životním prostředí: perzistence v prostředí, bioakumulace, bioobohacování, biodegradace a biotransformace. Monitoring, cílená depistáž, kontrolní vyšetření potravin a krmiv v současnosti prováděné v ČR.
Blok 3:
Významné skupiny environmentálních polutantů a jejich charakteristika.
Blok 4:
Charakteristika jednotlivých abiotických a biotických složek životního prostředí: atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními charakteristikami životního prostředí, jeho abiotickými a biotickými složkami, s hlavními typy anorganických a organických polutantů a jejich distribucí v jednotlivých složkách životního prostředí. Základ předmětu rovněž tvoří informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí z pohledu Zprávy o životním prostředí ČR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka není. Přednášky nejsou povinné jsou pouze doporučované.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor