Detail předmětu

Analýza vody

FCH-BCO_AVOAk. rok: 2018/2019

Druhy vod a jejich charakteristika, systém norem pro stanovení jakosti vod, odběr a úprava vzorku různých druhů vod, základní fyzikálně-chemický rozbor vody, stanovení teploty, pH, vodivosti, BSK, CHSK, alkality, acidity, stanovení rozpuštěných, nerozpuštěných a extrahovatelných látek, organoleptické vlastnosti vody, stanovení anorganických složek vod, stanovení Ca, Mg, Na, K, dusíkatých sloučenin, sloučenin síry, halogenidů, stanovení Fe, Mn, Al, stanovení těžkých a ostatních kovů, stanovení B, Si, P, stanovení organických složek vody, stanovení ropných látek, nižších mastných kyselin, fenolů, aromatických uhlovodíků, polyaromatických uhlovodíků, halogenovaných uhlovodíků a huminových kyselin.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Získají základní znalosti o odběru a úpravě vzorků vod.
2. Budou se orientovat v aktuálním systému platných norem pro zjišťování jakosti vod.
3. Získají znalosti o fyzikálně chemických metodách používaných při analýze anorganických i organických složek vod.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru analytické a fyzikální chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Horáková M. a kol., Analytika vody, VSCHT Praha, 2007 (CS)
Pitter P.: Hydrochemie. VŠCHT Praha, 2009 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet formou zápočtového testu.
Klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod.
2. Druhy vod.
3. Systém aktuálních norem pro stanovení jakosti vody.
4. Odběr a úprava vzorku různých druhů vod.
5. Senzorické vlastnosti vody.
6. Fyzikálně-chemický rozbor vody.
7. Stanovení anorganických složek vody - sloučeniny kovů.
8. - 9. Stanovení anorganických složek vody - sloučeniny nekovů.
10. - 11. Stanovení organických složek vody - skupinová stanovení.
12. Stanovení organických složek vody - stanovení chemických individuí.
13. Použití mobilní analytiky.

Cíl

Cílem kurzu Analýza vody je poskytnout studentům přehledné aktuální informace, týkající se oblasti analýzy vod, používaných v praxi podle platných norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočtový test na závěr kurzu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor