Detail předmětu

Analytické metody technické praxe

FCH-BCO_AMPAk. rok: 2018/2019

Obsah předmětu tvoří následující tématické bloky: Základní zásady odběru vzorků. Postupy zpracování odebraného vzorku: metody izolace analytů z matrice (extrakce plynem, kapalinou, tuhou fází), postupy čištění vzorku (destruktivní, nedestruktivní), techniky skupinové separace. Analytické metody využívané pro finální stanovení: UV-VIS spektrofotometre, separační metody (chromatografie plynová a kapalinová, elektromigrační metody), hmotnostní spektrometrie. Základy zpracování analytických vysledků, stanovení nejistot.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním tohoto kurzu studentí zvýší svoje znalosti, dovednosti a kompetence v následujících oblastech:
1. Získají podrobné znalosti o kompletních analytických postupech využívaných v běžné analytické praxi, sestávajících z odběru analytického vzorku, jeho laboratorního zpracování a finální analýzy
2. Budou schopni navrhnout optimální postup analýzy určitého kontaminantu (případně skupiny kontaminantů) v dané složce životního prostředí s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám řešeného problému

Prerekvizity

Znalosti z předmětů Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie I a Analytická chemie II

Doporučená nebo povinná literatura

Klouda P.: Moderní analytické metody. 2. vyd. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2003 (CS)
Štulík, K. a. kol.: Analytické separační metody. 1. vyd. Praha: KU Praha, 2005 (CS)
Volka, K. a. kol.: Analytická chemie 2. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1995 (CS)
E-learning na VUT: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=71672 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů je realizováno formou ústní zkoušky v rozsahu tématiky probírané na přednáškách. Hodnocena je znalost teoretických základů obecných analytických postupů a metod a studentova schopnost kreativního řešení diskutovaného analytického problému.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, význam a postavení analytické chemie v technické praxi
2. Základní zásady odběru vzorků
3. Postupy izolace cílových analytů z matrice
4. Postupy čištění a skupinové separace
5. Spektrofotometrie v UV-VIS oblasti, princip a využití
6. Plynová chromatografie, principy, instrumentace, aplikace v technické praxi
7. Kapalinová chromatografie, principy, instrumentace, aplikace v technické praxi
8. Elektromigrační metody - princip, rozdělení, instrumentace, aplikace v technické praxi
9. Hmotnostní spektrometrie - fyzikální základy, instrumentace, měření a vyhodnocení spekter, využití pro analýzu anorganických i organických materiálů
10. Tandemové techniky a jejich význam v technické praxi
11. Základy zpracování analytických výsledků

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy využívanými v analytické praxi od odběru analytického vzorku přes jeho zpracování až po finální analýzu. Budou rovněž seznámeni s metodami mobilní analytiky a s možnostmi a využitím mobilních analyzátorů využívaných v rámci kontroly a ochrany životního prostředí, ale rovněž v oblasti zajištění bezpečnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, není však kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor