Detail předmětu

Technologie provádění staveb

ÚSI-ERTPSAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o provádění vybraných dílčích stavebních procesů, které probíhají při realizaci staveb. Zahrnuje studium stavebních procesů spojených zejména s hlavní stavební výrobou. Studenti se seznámí s pracovními postupy, vhodnými materiály, nasazením pracovníků i strojů pro jednotlivé technologické etapy stavby. Studium obsahuje zásady technologických postupů při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a střešní pláště budov a rovněž i studium stavebních procesů prací vnitřních a dokončovacích, včetně návaznosti řemeslných prací, tzv. přidružené stavební výroby (PSV), která dnes představuje více než polovinu pracnosti a finančních nákladů nezbytných pro realizaci stavby. Pozornost je rovněž věnována nejčastějším vadám a poruchám probíraných dílčích stavebních procesů a také vhodným stavebním technologiím pří rekonstrukcích a údržbě staveb. Obsahem studia jsou i požadavky na kvalitu prováděných prací, bezpečnost při realizaci a optimalizaci zdrojů při realizaci novostaveb i při rekonstrukcích.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o provádění vybraných dílčích stavebních procesů s důrazem na výrobní postupy, bilanci potřebných zdrojů, kvalitu a bezpečnost práce.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti z oblasti navrhování stavebních konstrukcí a základní znalosti z oblasti pozemního stavitelství.

Doporučená nebo povinná literatura

LÍZAL, P. a kol. Technologie stavebních procesů pozemních staveb, úvod do technologie, hrubá spodní stavba, CERM Brno, 2003 (CS)
MOTYČKA, V. a kol. Technologie staveb I, technologie stavebních procesů, hrubá vrchní stavba, CERM Brno, 2005 (CS)
KOČÍ, B a kol. Technologie pozemních staveb I, 1991 (CS)
MUSIL, HENKOVÁ, NOVÁKOVÁ. Technologie pozemních staveb - návody do cvičení (CS)
MUSIL F., TUZA K. Stavebně technologické projektování hrubé vrchní stavby, VUT Brno, 1992 (CS)
STEIN, B. Building technology, 2nd edition, Wiley, 1997 (CS)
MUSIL, F. a kol. Technologie pozemních staveb I. - Návody do cvičení. CERM Brno, 2002 (CS)
Firemní literatura, odborné časopisy (CS)
HLAVÁČEK, P. Stavební stroje. skripta. VUT FAST Brno, 1995 (CS)
VANĚK, A. Stavební stroje a mechanizmy. ČVUT Praha, 1990 (CS)
REMEŠ, J. a kol., Stavební příručka – 2. aktualizované vydání, Grada, 2014 (CS)
BŘOUŠEK, M. a kol., Inženýrské stavby – Technologie 1 a 2, Alfa konti, 1995 a 1998 – vybrané části (CS)
RŮŽIČKA, M., Moderní dřevostavba, Grada, 2014 (CS)
KUKLÍK, P., Dřevěné konstrukce, ČVUT v Praze, 2005 (CS)
HÁJEK, P., Konstrukce pozemních staveb I – nosné konstrukce I, ČVUT v Praze, 2007 (CS)
HÁJEK, P. a kol., Konstrukce pozemních staveb 30 – kompletační konstrukce, ČVUT v Praze, 2002 (CS)
MACEKOVÁ, V., Pozemní stavitelství II (S) – zakládání staveb, hydroizolace spodní stavby, CERM Brno, 2006 (CS)
FAJKOŠ, A., Ploché střechy, CERM Brno, 1997 (CS)
HANZALOVÁ, L., ŠILAROVÁ, Š., Konstrukce pozemních staveb 40 – zastřešení, ČVUT v Praze, 2005 (CS)
KOČÍ, B., KOVÁŘOVÁ, B., Technologie domovních instalací, CERM Brno, 2000 (CS)
BÍLEK, V., DŘEVOSTAVBY – Navrhování dřevěných vícepodlažních budov, ČVUT V Praze, 2006 (CS)
MARŠÁL, P., Stavební stroje, CERM Brno, 2004 (CS)
JELÍNEK, L., ČERVENÝ, P., Tesařské konstrukce, technická knižnice ČKAIT, Praha, 2012 (CS)
STRAKA, B., NOVOTNÝ, M. a kol., Konstrukce šikmých střech, Grada, 2013 (CS)
NEUMANN, D., WEINBRENNER, U. a kol., Stavební konstrukce I a II, JAGA, 2005 a 2006 (CS)
MACEKOVÁ, V., VLČEK, M., Zakládání staveb, ERA, 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné vypracování zadaných technologických předpisů v průběhu semestru.
Zkouška probíhá písemnou i ústní formou. Konání ústní zkoušky je podmíněno úspěšným absolvováním písemné části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb, její význam a členění, základní terminologie technologie staveb, přípravy a realizace staveb.
2. Technologie spodní stavby, provádění zemních prací a základových konstrukcí, vhodné materiály, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
3. Izolace stavebních objektů – izolace proti vlhkosti a vodě, tepelné izolace, izolace proti hluku, otřesům, radonu a chemickým vlivům; vhodné materiály, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
4 a 5. Realizace konstrukcí z monolitického betonu, proces bednění, armování, vhodné materiály, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti, vliv prací a technologických kroků na provedení zařízení staveniště.
6. Zděné konstrukce nosné i nenosné, materiály současného trhu, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
7. Montážní procesy pro skeletové systémy železobetonové a ocelové, montáž dřevěných konstrukcí, materiály současného trhu, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení s ověřením vhodnosti, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
8. Úvod do problematiky střech, jejich typologie, rozdělení, základní konstrukční pravidla. Zřizování střešních plášťů budov plochých a šikmých střešních konstrukcí, v současnosti používané materiály, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
9. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů, jejich členění, sled jednotlivých procesů, návaznost, přehled nových materiálů současného trhu, doporučené postupy vybraných dokončovacích procesů.
10. Zřizování sádrokartonových konstrukcí, vnitřních dělících stěn, podhledů, vlastnosti, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
11. Zásady bezpečnosti stavebních prací dílčích stavebních procesů, používání osobních ochranných pomůcek, práce ve výškách, práce ve výkopech, bezpečný pohyb po staveništi.
12. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů – vnitřní a vnější instalační rozvody. Základní informace o rozvodech vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrického vedení - jejich členění, sled jednotlivých procesů, návaznost, přehled nových materiálů současného trhu, doporučené postupy vybraných dokončovacích procesů.
13. Mechanizace a automatizace stavebních procesů, vhodnost nasazení strojních sestav, horizontální a vertikální doprava, optimalizace nasazení stavebních strojů. Organizace výstavby s ohledem na procesy HSV a PSV, principy návrhu zařízení staveniště, koncepce staveništní dopravy, rozdělení a použití objektů zařízení staveniště, návrh zvedacího mechanismu pro montáže konstrukcí.

Cíl

Cílem studia je seznámit studenty s přípravou a prováděním vybraných dílčích stavebních procesů s důrazem na výrobní postupy, bilanci potřebných zdrojů, kvalitu a bezpečnost práce. Součástí je i základní informace o typologii konstrukcí a jejich konstrukčním provedení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude kontrolována účast na cvičeních, v průběhu semestru budou kontrolovány vypracované zadané úkoly (formou technologických předpisů a grafických příloh).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor