Detail předmětu

Požární ochrana a bezpečnost

ÚSI-ERPOBAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku právních a normativních předpisů v oblasti požární ochrany budov a na studium základů problematiky posuzování požární bezpečnosti staveb.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalostí z právních předpisů v požární ochraně budov, seznámí se s členěním provozovaných činností podle požárního nebezpečí , s povinnostmi právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany, s požární dokumentací (evakuační plány, poplachové směrnice, apod.) a s obsahem a metodikou zpracování požárně bezpečnostního řešení pro výrobní i nevýrobní objekty.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti z problematiky konstrukcí pozemních staveb a základní znalosti stavební legislativy.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (CS)
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (CS)
Kodex požárních norem řady ČSN 73 08xx (CS)
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (CS)
Studijní opora: Požární bezpečnost staveb, Beneš, Sedláková, Rusinová, Benešová, Švecová: BH011 - Požární bezpečnost staveb, studijní opory, VUT v Brně, FAST, Brno 2015 (CS)
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (CS)
Vyhláška č. 268/2011Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008Sb. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na cvičeních, úspěšné vypracování jednoho testu a zpracování semestrální práce. Zkouška z předmětu bude písemnou formou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právní předpisy v požární ochraně
2. Povinnosti všech fyzických osob na úseku požární ochrany
3. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
4. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany, přestupky, postihy, náhrady škod u fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO
5. Požární dokumentace (evakuační plány, poplachové směrnice, apod.)
6. Úvod do problematiky požární bezpečnosti staveb, normativní zakotvení PBS
7. Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby
8. Základní principy řešení požární bezpečnosti staveb u nevýrobních objektů
9. Základní principy řešení požární bezpečnosti staveb u výrobních objektů a staveb
10. Požární technika - věcné prostředky požární ochrany, vyhrazené druhy požární techniky
11. Požární technika - požárně bezpečnostní zařízení
12. Odborná způsobilost, školení zaměstnanců, autorizace - práva a povinnosti při provozování činností v úseku PO
13. Rezerva, přednáška odborné firmy

Cíl

Studijním cílem předmětu je naučit studenty problematiku požární bezpečnosti budov ve vztahu ke správě a údržbě budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a bude kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor