Detail předmětu

Forensní ekotechnika

ÚSI-ERFEDAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na získání odborných znalostí a praktických dovedností umožňujících hodnotit stav stromů na základě vizuálních a přístrojových metod. Následně hodnotit provozní bezpečnost stromů, oceňovat jejich funkce, a aplikovat vybrané arboristické standardy AOPK ČR. V rámci případové studie prakticky jednotlivé kroky provést a interpretovat pro soudně-znalecké potřeby.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti jak prostřednictvím multidisciplinárního přístupu a mezioborového prolnutí (při respektování kvantitativního i kvalitativního hodnocení) v právním prostředí ČR

Prerekvizity

Soudní inženýrství - obecná metodika

Doporučená nebo povinná literatura

KOLAŘÍK et. al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 1. díl. 2. vyd. Vlašim: ČSOP. 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1 (CS)
KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les – II., ČSOP Vlašim, 2010. 696 s. ISBN 9788086327853. (CS)
ŠPINLEROVÁ, Z. Ekofyziologie dřevin. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, (CS)
dendrologie a geobiocenologie, Brno, 2014 (https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Ekofyziologie_drevin.pdf) (CS)
KOLAŘÍK, J., SZORÁDOVÁ, A. Hodnocení stavu stromů. In Zahradnictví. 2012. (CS)
Standard péče o krajinu a přírodu – arboristické standardy A101-A102, A201-A212 (http://standardy.nature.cz/seznam- (CS)
standardu/) (CS)
LARCHER, W. Physiological plant ecology: Ecophysiology and stress physiology of functional groups. (CS)
Vyd. 4. Berlin: Springer, 2003. 513 stran. ISBN 3540435166 (CS)
Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění) (CS)
Zákon č. 151/1997 Sb.,o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Prováděcí vyhláška 8/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o (CS)
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). (CS)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Prováděcí vyhláška č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o (CS)
ochraně přírody a krajiny. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování a obhájení seminární práce – případové studie – pro konkrétní dřevinu v intravilánu města zaměřenou na vizuální a biomechanické hodnocení stavu stromu, jeho provozní bezpečnost, oceňování a funkce stromu.
Další požadavky na studenta je účast ve výuce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základy arboristiky.
2. Základy fyziologie dřevin a teorie stresu. Základy morfologie dřevin.
3. Zdravotní stav, vitalita a stabilita – koncept a příklady.
4. Biomechanika dřevin – způsoby zatížení a reakce stromu na namáhání.
5. Mechanická stabilita – zlom a vývrat.
6. Hodnocení stavu stromu – vizuální hodnocení dle VTA a standardu AOPK.
7. Hodnocení stavu stromů – přístrojové metody.
8. Provozní bezpečnost, QTRM – quantified tree risk management.
9. Arboristické standardy AOPK – kontrola, hodnocení a plánování technologických postupů péče o dřeviny.
10. Arboristické standardy AOPK – legislativa, oceňování dřevin rostoucích mimo les, památné stromy.
11. Arboristické standardy AOPK – ochrana dřevin při stavební činnosti, péče o dřeviny kolem veřejné infrastruktury.
12. Funkce stromů v krajině a sídlech.
13. Případové studie z praxe, praktické aplikace poznatků v terénu.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání vybraných a odborných znalostí pro systémové zjišťování a posuzování reálných znaleckých objektů soustavy les-dřeviny-člověk (lesního ekosystému a zvláště stromových taxonů)pro potřeby soudně-znalecké.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor