Detail předmětu

Ceny ve výstavbě

ÚSI-ERCEVAk. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu je oceňování stavebních děl sestavením rozpočtu podle jednotlivých nákladových kapitol, pomocí položkových rozpočtů a kalkulace nákladů a zisku.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti pro oceňování stavebních děl, schopnost kontroly nákladů, které vznikají ve fázi jejich přípravy a výstavby. Výuka je s podporou vybraných softwarových produktů.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti ze stavitelství a ekonomiky.

Doporučená nebo povinná literatura

MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví, VUT FAST (CS)
TICHÁ, A. a kol.: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl I. VUT FAST, 2005 (CS)
MARKOVÁ,L. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl II. VUT FAST, 2009 (CS)
HANNA N.; DODGE H.R. Pricing. Polices and Procedures. Mac Millan press Ltd., London , 1995 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti se hodnotí na základě zkoušky, která obsahuje písemný test a obhajobu semestrální práce. Podmínkou absolvování písemného testu je získání min. 50 bodů ze 100 možných. Podmínkou pro získání zápočtu je semestrální práce. Jedná se o případovou studii ocenění vybraného stavebního díla s uplatněním získaných znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systém oceňování ve stavebnictví
2. Systémy klasifikací stavebních děl a stavebních prací
3. Náklady pro cenovou tvorbu ve stavebnictví
4. Ocenění stavební části výstavby stavebního díla
5. Ocenění stavební práce kalkulací - 1. část
6. Ocenění stavební práce kalkulací - 2. část
7. Kalkulace nákladů na stavební dílo
8. Ocenění stavební dodávky – zakázky - 1. část
9. Ocenění stavební dodávky – zakázky - 2. část
10. Ceny projektové a inženýrské činnosti
11. Cena stavebního díla a náklady při výstavbě prováděné developerem
12. Ceny ve výstavbě v zahraničí
13. Cenové indexy

Cíl

Cílem předmětu je získání informací a znalostí o systému oceňování ve výstavbě. Jedná se o ceny stavebních děl tvořené s ohledem na jejich životní cyklus, o oceňování projektové a inženýrské činnosti a o současný systém cenových indexů ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Ve cvičeních je kontrola docházky a kontrola dílčích částí případové studie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor