Detail předmětu

Průmyslový projekt (M-AIŘ)

FSI-0PPVAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností a zkušeností řešením konkrétního problému, zadaného průmyslovým podnikem. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v konkrétních podmínkách výrobní praxe. Zadání tématu provádí firma po dohodě s koordinátorem předmětu na ústavu nebo odboru. Student řeší zadaný problém zcela samostatně; postup práce a realizaci zadání konzultuje s odpovědným pracovníkem firmy.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru nebo specializace, seznámí se se způsobem fungování firmy, naučí se komunikačním dovednostem, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci. V řadě případů si doplní také odborné jazykové kompetence.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření průmyslového projektu. Předmět je přípravou na řešení diplomového projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

S ohledem na konkrétní zadání
S ohledem na konkrétní zadání

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně zpracovávaný projekt ve firemním prostředí.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Koordinátor pro zaměření automatizace: Ing. Pavel Houška, houska.p@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 3358
Koordinátor pro zaměření informatika, počítačové sítě: Ing. Stanislav Věchet, vechet.s@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 3356

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Projektově orientovaná praxe probíhá dle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu (koordinátora spolupráce s podniky).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-K magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program M2I-K magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky na ústavu po konzultaci s odpovědným pracovníkem podniku.