Detail předmětu

Keramické materiály

FSI-WPKAk. rok: 2017/2018

Absolvent kurzu bude schopen aplikovat získané poznatky při řešení konkrétních problémů v průmyslové praxi, zejména problémů spojených s výběrem keramických materiálů pro specifické konstrukční aplikace. Kurz také poskytne studentům poznatky pro další specializované, např. doktorské studium.

Výsledky učení předmětu

Kurz Pokročilé keramické materiály, navazující na kurz Nekovové materiály má rozvinout znalosti studentů o přípravě, struktuře a vlastnostech nejvýznamnějších keramických materiálů. Přednášky poskytnou studentům teoretické základy i praktické informace o konkrétních aplikacích keramických materiálů.
Cílem kurzu je seznámit studenty především s keramickými materiály pro konstrukční, elektrotechnické a biolékařské aplikace z hlediska vztahů mezi strukturou keramických materiálů a jejich vlastnostmi.

Prerekvizity

Studenti by měli absolvovat kurz Nekovové materiály a mít znalosti fyziky, chemické thermodynamiky, kinetiky a syntézy keramických materiálů na základní vysokoškolské úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

M.W.Barsoum: Fundamentals of Ceramics, IOP Publishing, London 2003
W.D.Kingery, H.K.Bowen, D.R. Uhlmann: Introduction to Ceramics,Wiley, New York 1976
D.W.Richerson: Modern Ceramic Engineering,Marcel Dekker,New York 1992
R.W.Cahn, P.Haasen, E.J.Kramer (Eds.): Materials Science and Technology, vol.11-Structure and Properties of Ceramics, WCH, Weinheim 1994

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je přítomnost studenta ve všech cvičeních a splnění zadaných úkolů. Pokud student tuto podmínku nesplní, může mu být v odůvodněných případech stanoveno náhradní řešení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Kurz Pokročilé keramické materiály, navazující na kurz Nekovové materiály má rozvinout znalosti studentů o přípravě, struktuře a vlastnostech nejvýznamnějších keramických materiálů. Přednášky poskytnou studentům teoretické základy i praktické informace o konkrétních aplikacích keramických materiálů.
Cílem kurzu je seznámit studenty především s keramickými materiály pro konstrukční, elektrotechnické a biolékařské aplikace z hlediska vztahů mezi strukturou keramických materiálů a jejich vlastnostmi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení zápočtu je přítomnost studenta ve všech cvičeních a splnění zadaných úkolů. Zkouška hodnotí teoretické znalosti a jejich praktické aplikace při řešení problemiky oboru. Je písemná a ústní; student absolvuje ústní zkoušku i v případě, že neuspěl v písemné části.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod-klasifikace keramických materiálů
2. Mechanické a tepelné vlastnosti keramických materiálů, jejich měření a tabelace
3. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti keramických materiálů, jejich měření a tabelace
4. Vliv doby, teploty a okolí na vlastnosti keramických materiálů
5. Konstruování s keramickými materiály-přístup k návrhu konstrukce, spojování, analýza porušení
6. Keramiky založené na oxidu hlinitém a složených oxidech -příprava, struktura, vlastnosti, aplikace, koroze
7. Keramiky založené na oxidu zirkoničitém-příprava, struktura, vlastnosti, aplikace, koroze
8. Silikáty a fosforečnany-příprava, struktura, vlastnosti, aplikace, koroze
9. Keramiky založené na karbidu křemíku-příprava, struktura, vlastnosti, aplikace, koroze
10. Karbid boru, karbidy těžkých kovů a boridy-příprava, struktura, vlastnosti, aplikace
11. Keramiky založené na nitridu křemíku-příprava, struktura, vlastnosti, aplikace, koroze
12. Sialony, nitrid hlinitý, nitrid boru a nitridy přechodných kovů-příprava, struktura, vlastnosti, aplikace
13. Perovskitové keramiky-příprava, struktura, vlastnosti, aplikace

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace keramických materiálů
2. Komplexní fázové diagramy významných keramických materiálů
3. Chemické chování keramických materiálů
4. Struktura a tabelované vlastnosti oxidu hlinitého
5. Struktura a tabelované vlastnosti oxidu zirkoničitého
6. Struktura a tabelované vlastnosti karbidu křemíku
7. Struktura a tabelované vlastnosti nitridu křemíku a sialonů
8-9. Měření mechanických vlastností keramických materiálů
10-11. Keramografie a struktura keramických materiálů I
12-13. Keramografie a struktura keramických materiálů II