Detail předmětu

Koroze a protikorozní ochrana

FSI-WKOAk. rok: 2017/2018

Předmět je orientován na problematiku koroze a protikorozní ochrany materiálů. Důraz je kladen na mechanismus a kinetiku korozního procesu, klasifikaci korozní agresivity prostředí, korozní odolnost konstrukčních materiálů, korozní zkušebnictví, metody a technologii protikorozních ochran povlaky a inhibicí korozních prostředí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výstupy předmětu Koroze a protikorozní ochrana tvoří základ komplexních poznatků z oboru Koroze a protikorozní ochrana, umožňujících posluchačům realizování znalostí při řešení konkrétních projektů koroze a protikorozní ochrany průmyslových výrobků i spotřebních předmětů.
Především se jedná o znalosti základních principů znehodnocování materiálů vlivem prostředí s důrazem na znehodnocování v atmosférických
podmínkách. To umožňuje posluchačům formulovat vhodný výběr konstrukčních materiálů pro předpokládané korozní a chemické prostředí.
Ze základních typů protikorozních ochran, především z hlediska jejich určení, funkce a aplikace u výrobků různého materiálového složení a konstrukčního uspořádání jsou výstupem předpokládané znalosti procesů předběžných úprav, z nichž je kladen důraz na čiště-ní, odstraňování korozních zplodin, stabilizaci rzi, fosfátování, silikátování, dále vrstvy zhotovované oxidačním procesem a aplikací nano komplexů. Též znalosti ochranných povlaků, vycházející ze systémového popisu základních průmyslově vyráběných nátěrových hmot a zhotovovaných nátěrových systémů, znalostí vlastností kovových povlaků, včetně povlaků ušlechtilých kovů, slitinových a kompozitních (disperzních) povlaků nové generace.
Dalším významným výstupem předmětu je možnost uplatnění znalostí získaných z oblasti protikorozních úprav pro přepravu a skladování. Jedná se jednak o aplikace konzervačních prostředků, ochranných obalů, jednak o formy řešení úpravy korozního prostředí inhibicí a destimu-lací.
Uvedené výstupy studia ve svém souhrnu umožňují posluchačům uplatnění jak v oblasti výzkumu koroze, tak v navrhování (projektování) protikorozní ochrany a aplikaci v průmyslové praxi se znalostí problematiky.

Prerekvizity

Práce v kurzu nevyžaduje žádné mimořádné znalosti a dovednosti. Předpokládá se znalost základních typů kovových materiálů a jejich fyzikálně-chemických vlastností, základů chemie a fyzikální chemie materiálů, znalost práce s PC, ovládání software Microsoft Word, Excel, PowerPoint, znalost popisné statistiky. Znalost chemie polymerních materiálů a chemických reakcí je výhodou. Doporučuje se před přednáškou a praktickým cvičením seznámení s problematikou. Přednáška daného tématu a rámcový protokol je posluchačům k dispozici ke stažení a vytištění.

Korekvizity

Není specifikováno.

Doporučené volitelné složky programu

Není specifikováno.

Doporučená nebo povinná literatura

Tulka, J.: Povrchové úpravy materiálů. VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3062-1
Tulka, J.: Povrchové úpravy materiálů. VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3062-1
Pierre R. Roberge: Handbook of Corrosion Engineering, McGraw-Hill New York, 2000, 1139 s, ISBN 0-07-076516-2
Pierre R. Roberge. Handbook of Corrosion Engineering, McGraw-Hill New York. 2000. ISBN 0-07-076516-2
Černý, M. aj.: Korozní vlastnosti konstrukčních materiálů, SNTL, 1984. 264 s.
Černý, M. a kol.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů, SNTL Praha, 1984, 264 s.
Cicek, V. – Al-Numan B.: Corrosion Chemistry, John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-94307-6
Cicek, V. – Al-Numan B.: Corrosion Chemistry, John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-94307-6
www.corrosion-doctors.org
www.corrosion-doctors.org

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je absolvování všech praktických cvičení, zpracování protokolů v elektronické formě a absolvování klasifikačního kolokvia. Hodnocení je prováděno podle klasifikační stupnice A až E (připravenost) and F (nepřipravenost).

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Není specifikováno.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout základní odborné informace z oboru Koroze a ochrana materiálů proti korozi. Přitom se vychází z předpokladu, že znalosti mechanismu a kinetiky koroze různých materiálů jsou pro navrhování a optimalizaci systémů protikorozní ochrany nezbytné.
Z tohoto pohledu je předmět členěn na dvě na sebe navazující problematiky: koroze materiálů a protikorozní ochrana materiálů, a to ve 13 základních tématech. Z nich prvních osm si stanovuje za cíl seznámit posluchače se základními principy znehodnocování materiálů vlivem prostředí. Z hlediska omezeného rozsahu je proveden podrobnější popis procesů znehodnocování pouze u kovů, plastů a pryží. Pět následujících témat se zaměřuje na popis základních typů protikorozních ochran, především z hlediska jejich určení, funkce a aplikace u výrobků různého materiálového složení a kon-strukčního uspořádání.
Okruhy problémů jsou doplněny praktickými cvičeními, případně návštěvou odborného pracoviště, s cílem poskytnout posluchačům komplexnější pohled na realitu koroze a protikorozní ochrany v průmyslové praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Návštěva přednášek je doporučená, s ohledem na pokročilou etapu studia se předpokládá samostudium povinných a doporučených zdrojů. Účast na praktických cvičeních je povinná. Pro praktická cvičení jsou nutné psací potřeby, pravítko, kalkulátor, stopky a další potřeby podle dispozic vyučují-cího. Neúčast na cvičeních je nutné řešit s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koroze a protikorozní ochrana. Úvod do problematiky
2. Teoretické základy korozních procesů. Chemická koroze
3. Elektrochemická koroze. Korozní diagram.
4. Korozní odolnost materiálů. Korozní články.
5. Koroze a stárnutí plastových konstrukčních materiálů
6. Základní formy koroze. Rovnoměrná, nerovnoměrná a speciální koroze
7. Atmosférická koroze. Korozní agresivita atmosfér
8. Korozní zkušebnictví a monitoring koroze
9. Základy ochrany proti korozi. Korozně odolné materiály. Konstrukční řešení
10. Protikorozní ochrana úpravou korozního prostředí. Inhibice a destimulace
11. Organické povlaky (nátěry). Plastové povlaky. Práškové nátěrové hmoty.
12. Anorganické fosfátové, oxidové a komplexní nano vrstvy. Aktivace povrchu.
13. Kovové, slitinové a kompozitní povlaky. Bariérová a katodická funkce povlaků.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení průniku korozí z metalografického výbrusu.
2. Stanovení rychlosti koroze kontaktu Al-Zn z korozního diagramu
3. Kvantifikace koroze a stanovení tolerancí hmotnostních úbytků
4. Odvození korozní agresivity atmosféry z meteorologických dat
5. Korozní odolnost plechu Zn-Ti-Cu v prostředí chloridů
6. Vliv inhibitoru koroze na korozi Fe a Cu při moření
7. Korozní odolnost hliníku v prostředí kyseliny metansulfonové
8. Vliv „green solvents“ na korozi Fe, Al a vybrané plasty
9. Zhotovování modelových zkušebních nátěrů nanášecím pravítkem
10. Stanovení znaků jakosti modelových zkušebních nátěrů
11. Stanovení tloušťky Zn povlaku a odvození životnosti v atmosféře
12. Formulace, příprava a aplikace stabilizátoru rzi
13. Návštěva pracoviště koroze a protikorozní ochrany