Detail předmětu

Diplomový projekt (M-MTI)

FSI-WD5Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen jednak na vedení studentů při přípravě a provádění plánovaných experimentů a následně pak na zpracování a vyhodnocování získaných výsledků. Důraz je kladen na jejich rozbor a interpretaci.
Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Úspěšným zpracováním diplomového projektu student prokáže schopnost samostatné odborné práce.

Prerekvizity

Při řešení projektu se využívá znalostí ze všech dříve absolvovaných předmětů.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální, podle zadání diplomové práce a podle pokynů jejího vedoucího.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením vedoucího diplomové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní práce na řešení diplomového projektu, respektování pokynů vedoucího diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět zajišťuje minimum soustavné, zejména experimentální práce na diplomové práci tak, aby student během semestru mohl úspěšně dokončit diplomový projekt .

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována vedoucím diplomové práce. V případě malé aktivity studenta, bude studentovi uložena práce nad rámec předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MTI , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky