Detail předmětu

Měřicí a diagnostické techniky

FSI-VMDAk. rok: 2017/2018

Předmět představuje jisté spojení problematiky měření a technické diagnostiky. Provoz moderních strojů a zařízení je již nepředstavitelný bez zvládnutí systémů údržby a v nich začleněné diagnostiky. Diagnostická technika není zase schopna plnit svou funkci bez kvalitní měřicí techniky. Předmět se tedy zaměřuje na kvalitu měření, tj. návaznost měřidel, jejich kalibraci a ověřování. V dalším si všímá diagnostiky v systémech údržby, především pak metod a prostředků základních dvou nejrozšířenějších oborů – vibrodiagnostiky a termodiagnostiky. Celou problematiku řeší v kontextu moderní úrovně techniky včetně počítačové podpory. Vše je zaměřeno nejen na běžné stroje a zařízení, ale také na prvky systémů automatického řízení. Pozornost je věnována rovněž vlivu prostředí na měřicí a diagnostickou techniku i sledování jeho parametrů a následným korekcím.

Výsledky učení předmětu

Všeobecný přehled o prostředcích měřicí a diagnostické techniky. Podrobnější znalosti problematiky metrologické návaznosti měřidel. Schopnost navrhnout vhodný měřicí nebo diagnostický řetězec pro příslušnou aplikaci.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, matematiky, statistiky a mechaniky, úvod z teorie řízení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast na laboratorních cvičeních a prezentace výsledků měření. Výsledné hodnocení až 30 bodů se započítává do výsledku zkoušky, podmínkou zápočtu je získání alespoň 16 bodů. Zkouška: písemný test z celé problematiky předmětu (0 – 30 bodů), ústní zkouška s písemnou přípravou (0 – 40 bodů). Celkově získává student až 100 bodů, podmínka složení zkoušky minimálně 51 bodů. Klasifikace: výborně (91-100 bodů), velmi dobře (81-90 bodů), dobře (71-80 bodů), uspokojivě (61-70 bodů), dostatečně (51-60 bodů), nevyhovující (0-50 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti získají podrobnější přehled z oboru metrologie i technické diagnostiky, tak jak jsou dnes využívány především v každodenní praxi automatických systémů řízení a moderních systémů údržby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na laboratorních cvičeních je sledovaná; jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou; další neúčast je nahrazována řešením individuální úlohy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky předmětu
2. Metrologie a návaznost měřidel; kalibrace a ověřování měřidel
3. Analýza nejistot při měření a při kalibraci
4. Základní schémata spolehlivosti
5. Vybraná měřicí technika pro aplikace v řízení a technické diagnostice
6. Diagnostická technika v systémech údržby
7. Měřicí technika pro vibrodiagnostiku a její zvláštnosti
8. Měřicí technika pro termodiagnostiku a její zvláštnosti
9. Vlivy prostředí na měřicí a diagnostickou techniku
10. Sledování a korekce parametrů prostředí
11. Automatické měřicí a monitorovací systémy
12. Programové vybavení pro počítačovou podporu měření a SMART snímače
13. Programové vybavení pro počítačovou podporu monitorování stavu strojů

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Příklady schémat návaznosti měřidel
2. Modely kalibrace měřidel včetně analýzy nejistot
3. Analýza spolehlivostních řetězců
4. Systémy prediktivní údržby a měřicí a diagnostická technika v nich
5. Vlastnosti snímačů vibrací
6. Vlastnosti dotykových teploměrů
7. Vlastnosti bezdotykových teploměrů
8. Analýza teplotního pole sledovaného objektu
9. Instrumentace pro sledování parametrů prostředí
10. Korekce vlivů prostředí ve výsledcích měření a diagnóze
11. Počítačová podpora měřicích a monitorovacích systémů
12. Ukázky programového vybavení
13. Závěrečné cvičení, prezentace výsledků měření