Detail předmětu

Databázové systémy

FSI-VDSAk. rok: 2017/2018

Předmět představuje úvod do problematiky databázových systémů.
Zabývá se následujícími tématy: Zpracování dat, problém redundance a nekonzistence, integrita, utajení, víceuživatelský přístup k datům. Index-sekvenční organizace dat. Integritní omezení pro vztahy. Architektura databázového systému, datové modely. E-R model, relační algebra, dotazovací jazyk relační algebry. Teoretické aspekty návrhu informačních systémů. Funkční závislosti, normální formy relací, dekompoziční teorém.
Dotazovací jazyk SQL.
Databáze na webu. HTML, PHP a MySQL.
Bezpečnost dat.

Výsledky učení předmětu

Předmět slouží studentům k seznámení s teoretickými aspekty návrhu databázové aplikace a její implementace v prostředí internetu včetně programování v PHP a MySQL. Budou tak schopni vytvořit aplikaci pro efektivní správu velkého množství dat.

Prerekvizity

Ke studiu databázových systémů postačují základní znalosti z tvorby algoritmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Connoly, T.M. and Begg, C.E.: Database Systems : A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Pearson Education, 2004 (4th edition). (EN)
Date, C.J.: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, New York, 2003 (8th edition). (EN)
Date, C.J.: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, New York, 2003 (8th edition). (EN)
Elmasri, R., Navathe, S.B.: Fundamentals of Database Systems. Addison Wesley, 4th edition, 2003. (EN)
Fortier, P.J.: Database Systems Handbook. McGraw-Hill, 1997. (EN)
Lacko, L.: SQL. Hotová řešení pro SQL Server, Oracle a MySQL. Computer Press, Brno, 2003. (CS)
Pratt, J.P.: A Guide to SQL. Course Technology, 2003 (6th edition). (EN)
Ullman, L.: PHP and MySQL for Dynamic Web Sites. Pearson Education, 2003 (český překlad: PHP a MySQL: Názorný průvodce tvorbou dynamických www stránek. Computer Press, Brno, 2004). (EN)
Williams, H.E. and Lane, D.: Web Database Applications with PHP and MySQL. O’Reilly, 2002 (český překlad: Programujeme webové aplikace pomocí PHP a MySQL. Computer Press, Praha, 2002). (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro zápočet je implementace netriviální databázové aplikace v prostředí MS Access s využitím prostředků Visual Basicu a SQL.
Zkouška má písemnou formu. Studenti v ní prokazují znalost návrhu datových struktur, relační algebry, jazyka SQL a programování v prostředí HTML-PHP-MySQL.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními databázovými technologiemi pro efektivní návrh a správu aplikací s velkým rozsahem údajů v prostředí internetu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Protože cvičení jsou povinná, bude na nich vyučující pravidelně kontrolovat účast. V případě omluvené nepřítomnosti student obdrží příklady k samostatnému vypracování tak, aby mohl zameškanou látku zvládnout.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MAI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-AIŘ , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky:
1. Vymezení předmětu, studijní literatura. Třídění údajů (fyzické třídění, indexové soubory).
2. Nevýhody klasického souborového zpracování. Databázové systémy, jazyky DDL a DML. Architektura databázového systému. Fyzická a logická nezávislost. Datové modely.
3. Relační algebra, základní operace.
4. Relační algebra jako dotazovací jazyk, složitější příklad.
5. Návrh datových struktur. Normální formy relací.
6. Dotazovací jazyk SQL. Výběrový dotaz SQL SELECT, úvod.
7. SQL. Výběrový dotaz SQL SELECT, dokončení. Příklady použití. Agregační funkce. Složený agregační klíč.
8. SQL. Poddotazy. Vícenásobné otevření téže tabulky, relace 1:N uvnitř téže tabulky, příklady použití. Vnořené agregace, realizace dotazu posloupností SQL dotazů.
9. SQL. Počítání s NULL hodnotou. Vyjádření existenčního a univerzálního kvantifikátoru v SQL. Křížový dotaz. Akční dotazy. Definiční dotazy.
10. Databáze na webu. Komunikace mezi HTML, PHP a MySQL. Formuláře v HTML.
11. PHP. Datové typy, řetězcové funkce, textové a binární operatory, uzamykání souborů.
12. Příkazy přiřazení, větvení, cyklu, uživatelské funkce a předávání parametrů. Objekty v PHP.
13. MySQL. Uživatelská práva, datové typy, funkce v MySQL, volání příkazů MySQL z PHP, šifrování hesla, realizace složitější databázové aplikace s výběrem podle zadaných kritériíí, vstupem, modifikací a rušením dat.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. HTML. Odkazy, tabulky, rámce.
2. HTML. Obrázky, formuláře, kaskádové styly.
3. Organizace webové aplikace HTML-PHP-MySQL.
4. Instalace webové prostředí na lokálním disku – program WampServer, konzolový režim.
5. Vytvoření tabulky, definice vlastností položek (datový typ, primární klíč, nulové hodnoty, způsob třídění řetězců).
6. Modifikace struktury tabulky, vkládání údajů do tabulky a jejich aktualizace (opravy a rušení).
7. PHP. Uživatelské funkce.
8. PHP. Práce se soubory, posílání mailů.
9. PHP. Práce s obrázky a vytváření souborů .pdf.
10. MySQL. Připojení MySQL v PHP, výběr aplikace, konstrukce příkazu SQL z údajů přijatých z formuláře a spuštění příkazu.
11. MySQL. Vyhodnocení výběrového dotazu a přesměrování výsledku do formátované tabulky.
12. Realizace webové aplikace (internetový obchod, informační nebo rezervační systém, …)
12. Opakovací cvičení - SQL: poddotazy, realizace výrazů 'alespoň 1', 'žádný', 'všechny'.
13. Zápočty.