Detail předmětu

Jakost a metrologie - M

FSI-TRJAk. rok: 2017/2018

Kvalita (jakost) je podmínkou podnikatelského úspěchu. Nejnovější směr v dosahování jakostních výstupů je TQM (Total Quality Management) - jakostní výrobky a služby vznikají pouze v jakostním podniku. Důsledný systémový přístup musí být uplatněn při každém zásahu do reprodukčního cyklu. Základem pro řízení procesů jsou statistické metody SPC (Statistical Process Control) a týmová práce. Mezinárodní normy pro systémy zabezpečování jakosti - ISO 9000 - jsou metodickým východiskem při prokazování stability jakosti - certifikaci. V kurzu je dále uveden systém metrologického zabezpečení. Zákon o metrologii. Přehled měřicích a kontrolních prostředků a metod v oblasti strojírenské metrologie se zaměřením na geometrické veličiny. Použití meřicích prostředků mechanických, mechanicko-optických, čistě optických, elektrických, pneumatických a speciálních. Problematika třísouřadnicového měření a počítačová podpora metrologických procesů.

Výsledky učení předmětu

Kurz umožní získat znalosti pro praktickou aplikaci zavádění systémů pro
zabezpečování jakosti ve strojírenském podniku. Dále studenti získají zna-
losti z hlediska užití statistických metod pro podporu jakosti a základ-
ních nástrojů a technik. Praktická měření a vyhodnocování měřicích pro-
středků pro ooblasti geometrických veličin.

Prerekvizity

Základní znalost z oboru metrologie a matematické statistiky

Doporučená nebo povinná literatura

Nenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press, Praha, 2008 (CS)
Frehr,U.: Total Quality Management
Vačkář,J.-Teš,V.: Řízení jakosti a metrologie
Imai, M.: Kaizen. Computer Press, Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1621-0 (CS)
Kožíšek,J.: Statistické zabezpečování jakosti
Mizuno, S.: Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha, 1996, ISBN 80-85605-38-4 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:prezence, zápočtový test znalostí
Zkouška: Praktický písemný test a ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s problematikou jakosti a metrologie v rámci
komunitárního práva EU a současného stavu v ČR. Jedná se zejména o oblast
technické normalizace, metrologie a zkušebnictví. Jsou řešeny základní
otázky TQM (Total Quality Management) a praktické problémy aplikací norem
ČSN EN ISO řady 9000, 14000 a ISO/IEC 17000. Součástí kurzu je detailní rozbor měření a měřicích metod pro oblast geometrických veličin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočtový test

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VAS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednáška
- Systémový přístup, vybrané pojmy a základní definice, ekonomické as-
pekty jakosti
- Jakost z evropského pohledu, globální koncepce, komunitární právo EU
- Systémy jakosti, normy ČSN EN ISO, kvalimetrie, metody hodnocení
jakosti
- Technická normalizace, metrologie, zkušebnictví, certifikace a akredtace
- Technická kontrola jakosti výrobků a právní předpisy zabezpečování ja-
kosti výrobků
- TQM (Total Quality Management), principy, transformace dle Deminga a
nástroje jakosti
- Racionalizační metody v oblasti řízení jakosti, SPC, FMEA, QFD, G8D
- Paretova analýza, hodnotová analýza atd.
- Základní pojmy a definice z oblasti metrologie, konfirmační systém,
teorie chyb

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Laboratorní cvičení:
- Metodika CEDAC - praktický příklad
- Metodika SPC
- Alternativní metoda "PRECONTROL"
- Metodika G8D
- Paretova analýza
- Statistická interpretace měření